دانلود فرم‌های مورد نیاز برای پروانه ساختمان

دانلود فرم درخواست پروانه ساختمان
دانلود فرم تعهد ابعاد (فرم شماره 8)
دانلود فرم اعلام شروع عملیات ساختمانی (فرم شماره 15)
دانلود فرم تعهد مالک (فرم شماره 12)
دانلود برگ انصراف مهندس طراح یا ناظر
دانلود فرم تعهد کارفرما (فرم شماره 14)
دانلود فرم تعهد تأسیسات (فرم شماره 17)
دانلود فرم تعهد نمای ساختمان (فرم شماره 19)
دانلود فرم تعهدات طراحی و اجرای معماری برای مبحث 19
دانلود فرم گزارش تخلف ساختمان
دانلود فرم دو قلو مهندس محاسب و ناظر
دانلود فرم‌های آتش‌نشانی ساختمان گروه الف برای گواهی پایان کار
دانلود فرم‌های آتش‌نشانی ساختمان گروه ب برای پروانه
دانلود فرم‌های آتش‌نشانی ساختمان گروه ب برای پایان کار
دانلود فرم‌های آتش‌نشانی ساختمان گروه ج برای پروانه
دانلود فرم‌های آتش‌نشانی ساختمان گروه ج برای پایان کار
دانلود فرم‌های آتش‌نشانی ساختمان گروه د برای پروانه
دانلود فرم‌های آتش‌نشانی ساختمان گروه د برای پایان کار
keyboard_arrow_up