دریافت کد نوسازی ملک در اصفهان - تهیه نقشه
پیج اینستاگرام مجوز اصفهان
کانال تلگرام مجوز اصفهان
آخرین مطالب
معرفی انواع نقشه های ساختمان
ارتفاع مجاز ساختمان و تعداد طبقات مجاز
راهنمای مراحل تشکیل پرونده ساختمان در شهرداری اصفهان

10- ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات دﺳﺘﺮسی و ﮔﺬرﺑﻨﺪی و ﻣﺎدیﻫﺎ

10-1 دﺳﺘﺮﺳیﻫﺎ

10-1-1 ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﮔﺬرﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺗﺮافیک ﺳـﻮاره (ﭘﻴـﺎده) ﺑﺎیستی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮسیﻫـﺎی اﺿﻄﺮاری و وﻳﮋه وﺳﺎیل ﻧﻘﻠﻴﻪ اﻣﺪادی ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه اﻣﻜـﺎن ﻋﺒـﻮر ﭘﻴﺎده ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض در ﻫﻤﺠﻮاری وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﻣﺪادی ﻣﻤﻜﻦ باشد.(ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی).

10-1-2 ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻦﺑﺴﺖ اﺣـﺪاثی ﺟﺪﻳـﺪ در تفکیکﻫﺎی ﺑﺎﻻی 1000 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 8 ﻣﺘﺮ (ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 7) اﺳﺖ.

ضوابط احداث معابر بن بست در اصفهان

ﺗﺒﺼﺮه1: اﺣﺪاث ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑـﻦﺑﺴـﺖ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﺑـﻴﺶ از 150 ﻣﺘـﺮ در تفکیکﻫﺎی ﺑﺎﻻی 1000 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه2: ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻦﺑـﺎز در تفکیکﻫـﺎی ﺟﺪﻳـﺪ ﻧﺒﺎیستی از ﺣﺪﻧﺼﺎبﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 7 ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

10-1-3 ﻋﺮض ﮔﺬرﻫﺎی ﺑﻦﺑﺴﺖ واﻗﻊ در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﻮل آنﻫـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ از 100 ﻣﺘـﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض 6 ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻃـﻮل ﻣـﺎﺑﻴﻦ 100 ﺗـﺎ 150 ﻣﺘـﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض 8 ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از 150 ﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋـﺮض 10 ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اداره ﻛـﻞ ﻣﻴـﺮاث ﻓﺮهنگی در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه: در ﻣﺤﺪوده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮاﺋﻢ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺗﺎریخی و ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﮔﺬرﻫﺎی ﺗﺎریخی واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗـﺎریخی ﺷـﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﮔﺬرﻫﺎیی ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻃـﺮح ﺑـﺎزﻧﮕﺮی ﻃـﺮح تفصیلی ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﺸﺪه‌اﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 10 ﻣﺘﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮاﺋﻢ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺗﺎریخی و ﻣﺤﻮرﻫـﺎ و ﮔـﺬرﻫﺎی ﺗـﺎریخی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.

10-1-4 ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﺬر دﺳﺘﺮسی ﻓﺮعی در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن رﻋﺎﻳـﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 8 اﻟﺰامی اﺳﺖ.

ضوابط احداث گذر در بافت‌های موجود خارج از منطقه تاریخی شهر اصفهان

10-1-5 اﺣﺪاث دور ﺑﺮﮔﺮدان در اﻧﺘﻬﺎی ﮔﺬرﻫﺎی ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺑﺎ ﻃـﻮل 100 ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺣﺪاﻗﻞ 12×12 ﻣﺘﺮ اﻟﺰامی اﺳﺖ. (ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 22)

ﺗﺒﺼﺮه1:  در ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎی دارای ﻃـﻮل 70 ﺗـﺎ 100 ﻣﺘـﺮ در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم وﺟﻮد دﺳﺘﺮسی ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻓﺮعی دﻳﮕﺮ در داﺧﻞ ﮔﺬر، اﺣـﺪاث دورﺑﺮﮔـﺮدان در اﻧﺘﻬﺎی اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺣﺪاﻗﻞ 12×12 ﻣﺘﺮ اﻟﺰامی اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه2: در ﻣﻮاردی ﻛـﻪ اﻳﺠـﺎد دور ﺑﺮﮔـﺮدان در اﻧﺘﻬـﺎی ﮔـﺬر، ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﺨﺮﻳﺐ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی ﻳﺎ ﻣﺴـﻜﻮنی واﺟـﺪ ارزش ﺗـﺎریخی و ﻣﻌﻤـﺎری ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدداری ﻛﺮده و آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ دورﺑﺮﮔﺮدان ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد.

10-1-6 ﻃﺮح ﺧﻂ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﮔﺬرﻫﺎی ﻓﺮعی، اﻋﻢ از ﮔﺬرﻫﺎی ﺑﻦ ﺑﺎز و ﻳﺎ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﺮض 10 ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻃـﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﻳـﺎ ﻓﺎﻗـﺪ ﺧـﻂ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﺮاﺑـﺮ از ﻣﺤﻮر ﻗﺪﻳﻢ ﮔـﺬر و ﺣﻘـﻮق ﻣﻜﺘﺴـﺒﻪ ﻗـﺎﻧﻮنی راﺳـﺎً ﺗﻮﺳـﻂ ﺷﻬﺮداری ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 8 ﺗﻬﻴﻪ میﺷـﻮد و ﻣﻼک ﻋﻤﻞ و ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ .

ﺗﺒﺼﺮه1: ﻣﻼک ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﺑﺪﻧﻪ، ﻣﺤﻮر ﻗﺪﻳﻢ ﮔﺬر (اوﻟﻴﻪ) میﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕـﺮ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻛﻪ ﺑﺎیستی ﺑـﺎ اراﺋـﻪ ﮔـﺰارش و ﻧﻘﺸـﻪﻫـﺎی ﻻزم ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه2: ﺧﻂ ﺑﺪﻧﻪ ﮔﺬرﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری و ﻳﺎ ﮔﺬرﻫﺎیی ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری وﺟﻮد دارد ﺑﺎیستی ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه3: ﺧﻂ ﺑﺪﻧﻪ ﮔﺬرﻫﺎیی ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃـﺮح تفصیلی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺮض ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﺑﺎیستی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺮض ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻃـﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد.

10-1-7 در ﮔﺬرﻫﺎیی ﻛـﻪ ﻋـﺮض ﻣﻮﺟـﻮد ﻳـﺎ ﺧـﻂ ﺑﺪﻧـﻪ ﻣـﻼک ﻋﻤـﻞ ﺷﻬﺮداری ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻂ ﺑﺪﻧﻪ و ﻋـﺮضﻫـﺎی ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻃﺮح ﺑـﺎزﻧﮕﺮی ﻃـﺮح تفصیلی ﺑﺎﺷـﺪ ﻋـﺮض ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎ ﺧﻂ ﺑﺪﻧﻪ ﻣـﻼک ﻋﻤـﻞ ﺷـﻬﺮداری ﺑﺎیستی ﻛﻤﺎﻛـﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.

10-1-8 ﺧﻂ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و در دﺳﺖ اﺣﺪاث در ﻧﻘﺸـﻪﻫـﺎی ﻣﺼﻮب ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺷﻬﺮداری و ﺧﻂ ﭘﺮوژه ﻣﺼﻮب ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در ﺻـﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﺧﻂ ﭘﺮوژه ﻣﺼﻮب، ﺧﻂ ﻃﺮح ﻣﺼـﻮب ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

10-1-9 در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃـﺮح تفصیلی در ﻣﻌـﺎﺑﺮی ﻛﻪ دارای ﻋﺮض ﻣﺘﻐﻴﺮ میﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎ ﻋﺮض ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﻼک ﻋﻤـﻞ ﻧﺒـﻮده و ﻋـﺮض اﻳـﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻂ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد.

10-1-10 ﭘــﺦ ﻣﻌــﺎﺑﺮ و ﮔــﺬرﻫﺎی اصلی و ﻓﺮعی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﺷﻤﺎتیک ﺑﻮده و ﺑﺎیستی ﭘﺦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﺼـﻮب ﺷﻬﺮﺳـﺎزی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﻃﺮح رﻋﺎﻳﺖ و اﺟﺮا ﮔﺮدد.

تبصره1: در ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﮔﺬرﻫﺎی اصلی و ﻓﺮعی ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪﻫـﺎی ﻣﺼﻮب ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺦ میﺑﺎﺷﻨﺪ رﻋﺎﻳﺖ و اﺟﺮای ﭘﺦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﺼـﻮب ﺷﻬﺮﺳـﺎزی و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنی ﻃﺮح اﻟﺰامی اﺳﺖ.

تبصره2: ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﮔـﺬرﻫﺎی اصلی و ﻓﺮعی واﻗﻊ در ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮاﺋﻢ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری و ﮔﺬرﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﺎریخی ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺎده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺦ میﺑﺎﺷـﺪ و ﻳـﺎ ﻣﺸـﻤﻮل ﺿـﻮاﺑﻂ اداره ﻛـﻞ ﻣﻴـﺮاث ﻓﺮهنگی میﮔﺮدد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻓﻮق‌اﻟﺬﻛﺮ نمیﺷﻮﻧﺪ.

10-1-11 در ﺧﺼﻮص ﮔﺬرﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎصی رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻟﺰامی اﺳﺖ: اﻟﻒ) ﮔﺬرﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎصی ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎیی ﻋﻤﻮمی (آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺗﻠﻔﻦ و…) وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻳﺎ ﭘﻴﺶبینی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺰو ﮔﺬرﻫﺎی ﻋﻤﻮمی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺗﻌﺮﻳﺾ آنﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻫﻤﻴﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد، ورود ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت زﻳﺮﺑﻨـﺎیی ﻣﺠﺎز میﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬر اﺧﺘﺼﺎصی ﺑﻪ ﮔﺬر ﻋﻤﻮمی ﺗﺒﺪﻳﻞ میﺷﻮد. ب) در ﮔﺬرﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎصی ﻛﻪ دارای ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎیی ﻋﻤﻮمی (آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺗﻠﻔﻦ و…) اﺳﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺧﺼﻮص ﻋﺮض و ﻃﻮل ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺮﻳﺾ آنﻫﺎ اﻟﺰامی اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬر اﺧﺘﺼﺎصی ﺑﻪ ﮔﺬر ﻋﻤﻮمی ﺗﺒﺪﻳﻞ میﺷﻮد.

10-1-12 در ﻃﺮاحی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهی ﮔﺬرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﺎیستی رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد:

-ﮔﺬرﻫﺎی ﺷﺮﻳﺎنی                                                                    540 ﻣﺘﺮ

-ﺟﻤﻊ و ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه اصلی                                                        120 متر

-ﺟﻤﻊ و ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮعی و دﺳﺘﺮسیﻫﺎ                                       90 متر

10-1-13 در ﻃﺮاحی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ، اﺗﺼﺎل ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی دﺳﺘﺮسی، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ و ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪهﻫـﺎی اصلی و ﻓﺮعی ﻣﺠﺎز و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﻳﻦ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﻖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺒﺮ دﻳﮕﺮی را ﻧﺪارﻧﺪ.

(ﺗﻮﺿﻴﺢ: ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮاره ﻳﺎ ﭘﻴﺎده، ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻳﺎ ﺑﻦﺑـﺎز می‌باشد.)

10-1-14 در ﺻﻮرت ﻣﺎﺷﻴﻦرو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی دﺳﺘﺮسی ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط ﻋﺒﻮری یک رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ میﺷـﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرک ﻛﺮدن وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ در ﮔﺬر، ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در ﺧﻴﺎﺑﺎن دﺳﺘﺮسی ﻣﺨﺘﻞ ﻧﮕﺮدد.

10-1-15 ﺗﻮﺻﻴﻪ میﺷﻮد ﺷﻴﺐ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﭘﻴﺎده در ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ، ﻛﻮی اﻣﻴﺮﻳﻪ و … ﺣﺪاﻛﺜﺮ 18 درﺻﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 12 درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

10-1-16 شیب ﺧﻴﺎﺑﺎن دﺳﺘﺮسی ﻣﺎﺷﻴﻦ رو ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 12 درﺻﺪ ﻣﺠﺎز می‌باشد.

10-1-17 در ﻣﻌﺎﺑﺮ دﺳﺘﺮسی ﭘﻴﺎده، ﭘﺎرک اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

10-1-18 اﻧﺸﻌﺎب ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺬرﻫﺎی ﻓﺮعی ﻛﻪ در ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﺸﺪه‌اﻧﺪ ﺑﺎیستی در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن از ﮔﺬرﻫﺎی ﻫﻤﺮده ﺧﻮد ﻳﺎ یک رده ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ ﺗﺮافیکی و از داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺑﺎیستی ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری از اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺪون ﺗﺴﻠﺴﻞ ﮔﺬرﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.

10-1-19 احداث رواق در ﻣﻌﺎﺑﺮ اصلی ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮحﻫـﺎی ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﻣﺠﺎز میﺑﺎﺷﺪ.

10-1-20 تخریب ﺳﺎﺑﺎطﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺎز نمیﺑﺎﺷـﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺑﺎط ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی.

10-1-21 داخل ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی اﺣﺪاث ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻞ ﻫوایی و سواره رو ممنوع است.

10-1-22 تعریض ﮔﺬرﻫﺎی ﻓﺮعی، ﻣﺎدیﻫـﺎ و اﻧﻬﺎر ﻛﻪ در ﻧﻘﺸـﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻂ ﺑﺪﻧﻪ و ﺗﻌﺮﻳﺾ میﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی از ﻣﺤﻮر ﻗﺪﻳﻢ آنﻫﺎ و ﻃﺮح ﺧﻂ ﺑﺪﻧﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﻴﻪ میﮔﺮدد اﻟﺰامی اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه1: در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎ ارزش از ﻧﻈﺮ ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری و ﻳﺎ درﺧﺖ ﻛﻬﻦ (50 ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ) در ﻣﺠﺎورت ﮔﺬر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻃﺮاحی اﻳﺠﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد ﻃﺮح ﺧﻂ ﺑﺪﻧﻪ ﮔﺬر ﺑﺎیستی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه2: در ﮔﺬرﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﻛـﻪ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻘﺐنشینی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

10-1-23 اﺣﺪاث ﮔﺬرﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی و تفکیک اراضی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم از ﺷﻬﺮداری ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.

10-1-24 دﺳﺘﺮسی ﺳﻮاره ﺑﻪ ﺷﺮﻳﺎنی درﺟﻪ یک از ﻫﺮ ﻧﻮع کارﺑﺮی ﺑـﻪ ﺟﺰﻛﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﻬﺮی ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﺮسی ﺳﺮﻳﻊ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. (ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه دﺳﺘﺮسی آن ﺑﺎﺷﺪ).

10-1-25 ﻫﺮ ﭘﻼک ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ یک ورودی ﺳـﻮاره ﺑـﺎ ﻋﺮض ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5 ﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﻣﺸﺮف و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮔﺬر میﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه1: ﺑﺮاي ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺟﻨـﻮبی (درب ﺳﺎﺧﺖ) و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ واﻗﻊ در ﻣﺠﺎور ﮔﺬرﻫﺎی ﺷﻤﺎلی ـ ﺟﻨﻮبی ﺑﺎ ﻋﺮض 12 ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﺮض درب ﺳﻮاره‌رو ﺗﺎ 7.5 ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﮔﺬر ﻣﺠﺎز میﺑﺎﺷـﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺻﻮرت اﺣﺪاث دو درب ﺳﻮاره‌رو در ﺿﻠﻊ ﻣﺸـﺮف ﺑـﻪ ﮔـﺬر ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺮض دربﻫﺎی ﺳﻮاره‌رو در یک ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺒﺎیستی از 7.5 ﻣﺘﺮ بیشتر باشد.

ﺗﺒﺼﺮه2: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی آﭘﺎرﺗﻤﺎنی ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻫﻤﻴﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ میﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه3: ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮمی (ﺧﺪﻣﺎتی) از ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻮق مستثنی ﺑﻮده و ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮط میﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه4: ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث درب ورودی ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ محلی از ﻧﻈـﺮ وﺟﻮد اﺷﺠﺎر و ﻏﻴﺮه ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮداری ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

10-1-26 ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻞ ﺑﺮ روی ﺟﻮیﻫﺎی ﻛﻨﺎر ﮔﺬرﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﮔﺬرﻫﺎ ﺑﺎیستی ﺑﺎ ﻧﻈﺮ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﺷﺪ.

10-1-27 دﺳﺘﺮسی ﺳﻮاره ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 24 واﺣﺪ ﭘﺎرﻛﻴﻨـﮓ و ﻛﻤﺘـﺮ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن دﺳﺘﺮسی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ از ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻦﺑﺎز ﺑﺎ ﻋﺮض 10 ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ را دارﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﺮسی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و از ﺧﻴﺎﺑﺎن اصلی ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﺮسی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎیستی ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﭘﻴﺎده ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد (یک درب ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﻤﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 1.5 ﻣﺘﺮ).

تبصره1: در ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﺑﺮیﻫﺎیی ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎرﻛﻴﻨـﮓﻫﺎی آن ﺑﻴﺸـﺘﺮ از 25 ﺟﺎی ﭘﺎرک ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺬ دﺳﺘﺮسی از ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی اصلی و ﮔﺬرﻫﺎی ﺟـﺎنبی و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻦﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻮام ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻛـﻪ ورودی و ﺧﺮوجی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺮ دو دﺳﺘﺮسی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.

10-1-28 ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن درب ﭘﻴﺎده و ﺳﻮاره ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻤﻮمی (محلی، ﻧﺎﺣﻴﻪای، ﻣﻨﻄﻘﻪای و…) ﻣﺠﺎز نمیﺑﺎﺷﺪ.

10-1-29 ﺑﺎزﺷﻮ درب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮔﺬرﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد.

10-1-30 اﺣﺪاث راﻣﭗ و ﭘﻠﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و در ﻣﺤﺪوده ﭘﻴﺎده‌رو و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮسی ﺑـﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻤﻨﻮع است.

10-1-31 اﺣﺪاث و ﻧﺼﺐ درب ﻣﺎﺷﻴﻦ رو در ﭘﺦﻫﺎی ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳـﺖ و ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎیستی در زﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎبه‌جا ﺷﻮد.

10-1-32 دﺳﺘﺮسی و اﻳﺠﺎد ﻧﻮرﮔﻴﺮ ﺑﻪ زﻳﺮزﻣﻴﻦ از ﺳﻄﺢ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮمی ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ.

10-1-33 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺧﻂ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﻋـﺮض 24 ﻣﺘـﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮضی و ﻃﺮح ﻫﻨﺪسی ﻣﻌﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑـﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ برسد.

10-1-34 ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮضی ﮔﺬرﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺗﺎریخی ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪﻫـﺎی ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی، ﺻﻨﺎﻳﻊ دستی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻃﺮاحی ﺷﻬﺮی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ می‌رﺳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

10-1-35 رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ و اﻓﺮاد ﻛﻢ ﺗﻮان جسمی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای عالی ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان در ﻛﻠﻴﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮمی و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷـﻬﺮی و ﻣﻴﺎدﻳﻦ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده و ﺳﻮاره و ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎ اﻟﺰامی اﺳﺖ.

10-1-36 ﮔﺬرﻫﺎیی ﻛﻪ در ﻃﺮح ﺑـﺎزﻧﮕﺮی اﺗﺼﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺬرﻫﺎی اصلی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ﺑﺎیستی ﺗﺪرﻳﺠﺎ به وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻄﻮح ارﺗﻔﺎعی ﻛﻒﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰیکی و ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ از ﺳﻤﺖ ﮔﺬرﻫﺎی اصلی ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮔﺮدﻧﺪ.

10-1-37 اﻳﺠﺎد دﺳﺘﺮسی ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺠﺎور ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه‌ها ﻣﺠﺎز نمیﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛـﻪ یک ﮔﺬر دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ ﻣﻮازات ﮔﺬر اصلی در ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮضی ﻣﺼﻮب ﺑﺎ ﻋﺮض ﺣﺪاﻗﻞ 12 ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴـﺎهی ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن اصلی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺪرو اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. (ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 24).

10-1-38 ﭘﻴﺶبینی و ﺟﺎﻧﻤﺎیی اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮس در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎطی ﺳﻮاره اصلی در اﻧﻄﺒﺎق و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺎده‌روﻫـﺎ الزامی است.

10-1-39 ﻋﺮض ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺬرهایی ﻛﻪ در یکی از ﻃﺮﻓﻴﻦ آنﻫﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺑﺪﻧﻪﻫﺎ و ﺳﻘﻒﻫﺎی دارای ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری وﺟﻮد دارد، ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺑﺎیستی از سمتی ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ بناﻫﺎ و ﺑﺪﻧﻪﻫﺎ آسیبی وارد ﻧﮕﺮدد، ﻗﺴـﻤﺖﻫﺎیی از ﮔﺬر ﻛﻪ در دو ﻃﺮف آن و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺑﻨﺎ و ﺑﺪﻧﻪﻫـﺎی ﺗﺎریخی وﺟﻮد دارد و ﻳﺎ دارای ﺳﻘﻒ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه مستثنی میﺑﺎﺷﺪ.

10-1-40 در ﮔﺬرﻫﺎیی ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎمی ﻳـﺎ قسمتی از آنﻫﺎ دارای ﺳﺎﺑﺎط میﺑﺎﺷﺪ و در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎیی از اﻳﻦ ﮔﺬر ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری وﺟﻮد دارد، در ﺻﻮرت ﻣﺠﺎورت آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﺎط، ﻋﻘﺐ نشینی ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺿﺮوری ﻧﻴﺴﺖ.

10-1-41 ﻛﺎﺷﺖ یک ردﻳﻒ درﺧﺖ از ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮔﺬرﻫﺎ ﺑﺎ ﻋـﺮض 8 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠـﺎد ﺳـﺒﺰینگی و ﺳـﺎﻳﻪ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺗﻮﺻـﻴﻪ میﮔﺮدد و در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺮض 10 ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻟﺰامی اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه1: در ﮔﺬرﻫﺎی ﺷﺮقی ـ ﻏﺮبی، ﻛﺎﺷﺖ ردﻳﻒ درﺧﺖ ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﮔﺬر و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ یک ﻣﺘـﺮ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷـﻤﺎلی (درب ﺣﻴﺎط) و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ درﺧﺖ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد.

10-1-42 در اﺟﺮای ﮔﺬرﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و اﺻﻼح ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎیستی ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﻓﻀﺎی وﻳﮋه ﻋﺒﻮر دوﭼﺮﺧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

10-1-43 در اﺟﺮای ﮔﺬرﻫﺎ و دﺳﺘﺮسیﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و اﺻﻼح ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮔﺬرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎیستی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻓﻀـﺎی ﻋﺒﻮر ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده، ﻋﺒﻮر دوﭼﺮﺧﻪ، ﻓﻀـﺎی ﺳـﺒﺰ و ﻓﻀـﺎی ﭘـﺎرک ﻣﻮﻗﺖ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ در دﺳﺘﺮسیﻫﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد. (ﺗﺼـﺎوﻳﺮ ﺷﻤﺎره 25 ﺗﺎ 30).

10-1-44 اﺣﺪاث ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎی ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﮔﺬر در ﻣﺤـﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: اﺣﺪاث ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎی ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮﮔﺬر ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی، ﺻﻨﺎﻳﻊ دستی و ﮔﺮدﺷـﮕﺮی در ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ میﮔﺮدد.

10-1-45 ﺣﺪاﻗﻞ اﺑﻌﺎد ﭘﺦ ﺑﺮاﺑﺮ 2×2 ﻣﺘﺮ میﺑﺎﺷﺪ.

احداث دوربرگردان در انتهای گذرها در اصفهان
مقطع نمونه بزرگراه و فضای سبز حاشیه ای در اصفهان
مقطع نمونه گذرهای با عرض 12 متر در اصفهان
مقطع نمونه گذرهای با عرض 14 متر در اصفهان
مقطع نمونه گذرهای با عرض 14 متر در اصفهان
مقطع نمونه گذرهای با عرض 18 متر در اصفهان
پلان و مقطع نمونه یک شبکه ارتباطی با عرض 18 متر در اصفهان
مقطع نمونه گذرهای با عرض 20 متر در اصفهان
مقطع نمونه گذرهای با عرض 20 متر در اصفهان
پلان و مقطع نمونه یک شبکه ارتباطی با عرض 20 متر در اصفهان
مقطع نمونه گذرهای با عرض 24 متر در اصفهان

102 گذرهای اصلی بین محلات

10-2-1 ﮔﺬرﻫﺎی اصلی ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻼت ﻛﻪ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺮافیکی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎیستی حتی اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ

ﺗﺮافیک ﺳﻮاره در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اوﻟﻮﻳﺖ ﺣﺮﻛﺖ در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺎده و دوﭼﺮﺧﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎیستی ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ اﺟﺮا ﮔﺮدد.

10-2-2 ﮔﺬرﻫﺎی اصلی ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻼت و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﺬرﻫﺎی دارای ارزش ﺗﺎریخی ﺑﺎیستی ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎده اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮحﻫﺎی وﻳﮋه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ می‌رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ مقتضی زﻳﺒﺎﺳﺎزی ﺷـﺪه و ﭘﻮﺷﺶ اﺷﺠﺎری و ﮔﻴﺎهی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎفی در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ. (ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﻤﺎره 31-1 و 31-2).

10-2-3 ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺬرﻫﺎی اصلی ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻼت ﻛﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ در ﻃﺮح تفصیلی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺮافیکی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه، ﺑﺎیستی حتی‌اﻟﻤﻘﺪور ﻋﺎری از ﺗﺮافیک ﺳﻮاره ﺷﺪه و ﺑـﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺶبینی ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﺤﻠﻪای، ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻋﺮض آﺳﻔﺎﻟﺖ، یکﻃﺮﻓﻪ ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮر وﺳﺎیل ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن قسمتی از ﻣﺴﻴﺮ آنﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﻤﺘﺪ ﺳﻮاره و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺮافیک آنﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎیستی از ﭘﻴﺎده‌رو ﺑﺎ ﻋﺮض ﻛﺎفی و ﭘﻮﺷﺶ اﺷﺠﺎر ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻤﺘﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ. (ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﻤﺎره 34-1 ﺗﺎ 3-32).

10-2-4 ﮔﺬرﻫﺎی اصلی ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻼت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻴﺎﺑﺎن (ﮔﺬر ﺗﺮافیکی) ﺑﻮده و در ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻋﺮض آﺳﻔﺎﻟﺖ آنﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﮕﺮدﻳﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

پلان و مقطع نمونه گذرهای اصلی بین محلات با ترافیک سواره رو محدود در اصفهان
مقطع نمونه گذرهای با ارزش تاریخی در اصفهان
پلان و مقطع نمونه گذرهای با ارزش تاریخی در اصفهان
پلان و مقطع نمونه گذرهای اصلی بین محلات با ترافیک سواره رو محدود در اصفهان
پلان و مقطع نمونه گذرهای اصلی بین محلات با ترافیک سواره رو محدود در اصفهان
به این مطلب امتیاز دهید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

ارتباط از طریق واتساپ

لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید

ساعت تماس

با کارشناسان ما تماس بگیرید

031-35123

keyboard_arrow_up