ضوابط بناها و محوطه‌های تاریخی در اصفهان

دریافت کد نوسازی ملک در اصفهان - تهیه نقشه
پیج اینستاگرام مجوز اصفهان
کانال تلگرام مجوز اصفهان
آخرین مطالب
معرفی انواع نقشه های ساختمان
ارتفاع مجاز ساختمان و تعداد طبقات مجاز
راهنمای مراحل تشکیل پرونده ساختمان در شهرداری اصفهان

13 ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮاﺋﻢ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺗﺎریخی

13-1 ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻋﺎم

13-1-1 ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻃﺮاحی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری و ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻛﻪ در اﺳﻨﺎد ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎیی ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی، ﺻﻨﺎﻳﻊ دستی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻨﺎﺳﺎیی و ﺛﺒﺖ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺳﺪ ﻻزم اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل، ﻣﺒﺎنی و ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻳﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ اﺧﺬ ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎریخی و ﺣﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻪ در اﺳﻨﺎد ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎیی ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺷﻨﺎﺳﺎیی و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ (اﻋﻢ از ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری) ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺑﻨﺪ میﮔﺮدﻧﺪ.

13-1-2 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺎز ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺴﻜﻮنی در ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎتی ﺑﺎ ارزش ﻓﺮهنگی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ دستی ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی و اﺣﻴﺎ و ﻣﺮﻣﺖ آن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺷﻬﺮداری ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺴﻜﻮنی ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﺮار در ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری اﻋﻢ از ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﺸﺪه ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی و اﺣﻴﺎ و ﻣﺮﻣﺖ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ:

ﻓﺮهنگی (ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ، ﺳـﺎﻟﻦ ﻗﺮاﺋﺖ و…)، اداری و دﻓﺎﺗﺮ ﻛﺎر، ﺗﺠﺎری، رﺳﺘﻮران، ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ، ﭘﺬﻳﺮایی ـ ﺗﻔﺮیحی، آﻣﻮزش ﻋﺎلی، ﮔﺮدشگری، اﻗﺎمتی، زورﺧﺎﻧﻪ، ﻣﻮزه، ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺻﻨﺎﻳﻊ دستی

13-1-3 ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ملی اﻳﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺎریخی و ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎی ﻛﺎﻟﺒﺪی ـ ﺗﺎریخی اﻟﺰامی ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 1: در ﺻﻮرت اﺣﻴﺎء و ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨـﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ملی اﻳﺮان ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻨﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻜﻮنی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﻨﺪرج در ﻫﻤﻴﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ و در ﺟﻬﺖ کمک ﺑﻪ اﺣﻴﺎء و روﻧﻖ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎریخی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ در ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی ﻣﺬﻛﻮر اﻟﺰامی نمیﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2: ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری واﻗﻊ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار ﻗﺪﻳﻢ اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ملی اﻳﺮان ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎزﺳﺎزی، ﻣﺮمتی، ﻣﻘﺎومﺳﺎزی، ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎسی و ﻏﻴﺮاﺳﺎسی (از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻘﻒ) ﺑﺮاﺳـﺎس ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی در آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﺑﻨﺎ و اﺣﺪاث ﺑﻨـﺎی ﺟﺪﻳـﺪ ﻧﮕﺮدد ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ﻋﻮارض و ﻛﺴﺮ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ نمیﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 3: در ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮی ﺗﺠﺎری ﺛﺒـﺖ ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ملی اﻳﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺎریخی و ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎی ﻛﺎﻟﺒﺪی و ﺗﺎریخی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎیستی از اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺻﻨﺎﻳﻊ دستی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮداری اﺳﺘﻌﻼم و ﻧﻈﺮﺧﻮاهی ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه 4: در ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ملی اﻳﺮان (ﻳﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه) ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮی ﺗﺠﺎری، رﺳﺘﻮران، ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺬﻳﺮایی ـ ﺗﻔﺮیحی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن در ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 250 ﻣﺘﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی اﻟﺰامی اﺳﺖ. ﺑﺪیهی اﺳﺖ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﻋﻼم ﻧﺸﺪه در ﺑﻨﺪ ﻓﻮق‌اﻟﺬﻛﺮ و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ذﻳﻞ آن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ اﻟﺰامی اﺳﺖ.

13-1-4 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ اﺣﻴﺎ، ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎز زﻧﺪهﺳﺎزی ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﻜﻮنی و ﺻﺮﻓﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری (اﻋﻢ از ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﺸﺪه) ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی و ﺑﺪون اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﺑﻨﺎ و ﻋﺪم اﺣﺪاث و اﻟﺤﺎق ﺑﻨﺎی ﺟﺪﻳﺪ و در ﺻﻮرت اﺣﻴﺎ و ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮر اﻟﺰامی ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻧﺪارﻧﺪ.

13-1-5 ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف، ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮاﺋﻢ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺑﺎ ارزش از ﻧﻈﺮ ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری، ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی، ﮔﻮاهی اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺖ ﻛﺎری و ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ واﻗﻊ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪودهﻫﺎ ﺑﺎیستی ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

13-1-6 ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺑﺪﻧﻪ ﺧﺎرجی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎ ارزش از ﻧﻈﺮ ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری (در ﻋﻤﻖ یک ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ) ﺑﺎیستی در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻫﺎی اﺟﺮایی ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎزه ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﮔﺬرﻫﺎ و ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺎ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻴﺰ میﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه: در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻨﻈﺮ و روﻳﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از یک ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

13-1-7 ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺪ ارﺗﻔﺎعی ﻣﺼﻮب و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﺠﺎز، ﻣﺤﺪودیتی از ﻧﻈﺮ ارﺗﻔﺎع ﻛﺮسی ﺑﺮای ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار (ﻣﺘﺼﻞ) ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد.

13-1-8 تفکیک ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑـﻪ ﻃﻮر کلی در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻋﻴﺎنی و ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط.

13-1-9 در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺴﻜﻮنی واﻗﻊ در ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺗﺎریخی، در ﭘﻼکﻫﺎی ﺑﻼﻓﺼﻞ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪ در ﻫﺮ قسمتی از ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﻣﺠﺎز و ﺑﺎ ﻫﻤﺎهنگی ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار و ﻫﻤﺎهنگی ﺑﺎ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار و ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی ﻫﻤﺠﻮار، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی میﺑﺎﺷﺪ.

13-1-10 اﺣﺪاث زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﻜﻮنی از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺴﻜﻮنی واﻗﻊ در ﺣﺮاﺋﻢ درﺟﻪ یک و دو ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری در ﺣﺪاﻛﺜﺮ %60 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدن از ﻧﻮر و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻛﺎفی و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺗﺎریخی ﻫﻤﺠﻮار ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ (ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎریخی) ﺑﺎیستی ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.

13-1-11 ﻫﻴﭻ ﺑﻨﺎي ﺑﺎ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری را نمیﺗﻮان ﺻﺮف ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺴﻜﻮنی و ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎتی ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی  ﻋﻤﻮمی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﺑﺎیستی ﺑﻨﺎ به صورت اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻳﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﺎن ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻮﺳﺎزی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

13-1-12 در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎریخی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی، ﻓﻀﺎﻫﺎیی از ﺟﻤﻠﻪ، ﺑﺎراﻧﺪاز، ﺑﻴﺮونی، اﻧﺪرونی ﺣﻴﺎطﻫﺎ، ﻣﻄﺒﺦ ﺑﺨﺶﻫﺎیی از ﻛﻠﻴﺖ ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی و اﺟﺰای ﺟﺪا ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. تفکیک، اﻓﺮاز، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﺎزﺳﺎزی، ﻣﺮﻣﺖ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﻣﺠﺎز میﺑﺎﺷﺪ.

13-1-13 در ﺻﻮرت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ اﻓﺮاز، تفکیک و ﻧﻮﺳﺎزی اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ اﻛﻴﺪا ﻣﻤﻨﻮع و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮی قبلی و ﻋﻴﻨﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ میﺑﺎﺷﺪ.

13-1-14 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮﺧﻼف ﺿﻮاﺑﻂ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی، و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و آﻟﻮده ﺳﺎز و اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻟﺮزاﻧﻨﺪه صنعتی در ﻧﺰدیکی ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

13-1-15 رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ایمنی و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ﺧﺼﻮص ﺣﺮﻳﻖ در ﺧﺼﻮص ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗـﺎریخی و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی، ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ، ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرگ و  ﺑﺎ ﻧﻈـﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی و ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎنی ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳـﺖ و ﺑﺎیستی ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﻟﺒﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺪون آﺳﻴﺐ و ﺗﻈﺎﻫﺮ در ﻧﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮔﺮدد.

 13-1-16  ﺑﺮای اﻳﺠﺎد درب ﺳﻮاره و ﭘﻴﺎده نمیﺗﻮان درب ورودی ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی را ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻧﻤﻮد. اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد درب ﺳﻮاره‌رو در ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎیستی ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی و ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺷﻬﺮداری اﺟﺮا ﮔﺮدد.

 13-1-17 در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﺑﺪﻧﻪﻫﺎی ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﮔﺬر ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤـﻮمی، واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮسی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ درب ﺳﻮاره رو ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺑﺮای اﺣﺪاث درب ﺳـﻮاره‌رو و در ﺑﺪﻧﻪ واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری، ﺗﻌﺒﻴﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ در ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻼک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻟﺰامی نمیﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺪﻧﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎریخی ﺿﺮوری میﺑﺎﺷﺪ.

 13-1-18 آن ﺑﺨﺶ از ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﺑﺎط در ﺗﻌﺮﻳﺾ ﮔﺬرﻫﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺑﺎیستی ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﺪداً به صورت اوﻟﻴﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه1: ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﻛﻪ ﻣﺸﺮف و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری و ﻳﺎ ﺳﺎﺑﺎط و ﻋﻨﺎﺻﺮ واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ، در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎیستی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ را ﻣﺘﺼﻞ و ﺑﺪون ﻋﻘﺐنشینی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﺎط و ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﻧﻈﺮ و ﺗﺎﻳﻴﺪ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه2: در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در ﺻﻮرتی ﻛﻪ یک ﻳﺎ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺠﺎور ﮔﺬر ﺗﺎریخی (ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﺎﺑﺎط) ﻗﺒﻼ ﺗﺎریخی ﺑﻮده، میﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻨﺎی ﺑﺎ ارزش ﺗﺎریخی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی و در راﺳﺘﺎی ﻣﻌﻨﺎدار ﺷﺪن اﺣﺪاث ﺳﺎﺑﺎط، ﭘﻼک ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮدد.

13-1-19 در ﺣﺮﻳﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎظتی ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری، دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻪ در ﻣﺠﺎورت ﮔﺬر ﺑﺎیستی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻴﺐدار (ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ) و ﺑﺎ ﻋﻘﺐ نشینی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 3 ﻣﺘﺮ از ﺑﺮ ﮔﺬر و ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع 3 ﻣﺘﺮ ﻃﺮاحی و اﺟﺮا ﺷﻮد.

13-1-20 ﭘﻴﺶآﻣﺪگی ﺑﻨﺎ (ﻛﻨﺴﻮل) در ﮔﺬرﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎظتی ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ.

13-1-21 ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﻣﺠﺎور ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎیستی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎﺋﻴﺪ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪ اﺛﺮ واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﻜﻨﺪ.

13-1-22 در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی ﻃﺮاحی ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻴﺎط ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺷﺮاﻓﻴﺖ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

13-1-23 ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﺣﺮﻳﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎظتی آنﻫﺎ ﺑﺎیستی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎریخی ﺑﻮده و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻤﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ از ﻛﺎﻫﮕﻞ، آﺟﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪکشی ﺳﻔﻴﺪ، ﺗﺮکیبی از آﺟﺮ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

13-1-24 اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﺸﻪ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ، ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺮی، ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺑﺮاق و رنگی ﺑﻪ ﺟﺰ رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﺮم در ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی واﻗﻊ در ﺣﺮﻳﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎظتی ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ.

تبصره: ﺣﺪاﻗﻞ%70 ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی ﺑﺎیستی از ﺟﻨﺲ آﺟﺮ ﻛﺮم رﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ.

13-1-25 اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎشی و رﻧﮓﻫﺎی ﺗﻨﺪ و زﻧﻨﺪه و ﺷﻴﺸﻪﻫﺎی رﻓﻠﻜﺲ در ﻧﻤﺎﺳﺎزی ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی واﻗﻊ در ﺣﺮﻳﻢ و ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎریخی اﻛﻴﺪاً ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺸﻪ و ﻓﻠﺰ در ﻧﻤﺎﺳﺎزی اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﻧﻪﻫﺎ ﻣﺠﺎز نمیﺑﺎﺷﺪ.

13-1-26 ﺑﺪﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎنبی ﺑﻨﺎﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎظتی آنﻫﺎ ﺑﺎیستی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻤﺎی اصلی ﺑﻨﺎ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻤﺎﺳﺎزی ﮔﺮدد.

13-1-27 ﺑﺪﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻤﺎی ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻤﺠﻮار ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺳﺎزی و ﻳﺎ ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن سنتی و در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻤﺠﻮار ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ.

13-1-28 ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت روی ﺑﺎم در ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮاﺋﻢ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد ﻛﻪ از ﮔﺬرﻫﺎی ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻨﺎ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮار و ﻧﺼﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت (آب، ﺑﺮق، ﺗﻠﻔﻦ و… ) در ﺑﺪﻧﻪﻫﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

13-1-29 ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺻﺪور ﮔﻮاهی ﺳﻔﺖ ﻛﺎری و ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎلی ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای ﻧﺎﻛﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﮔﺮدد.

13-1-30 اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻛﻒﺳﺎزی ﮔﺬرﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری و اﺟﺮای ﻛﻒﺳﺎزی در ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﺎریخی ﺑﺎیستی ﺑﺮاﺳـﺎس ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

13-1-31 در ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﭘﺲ از ﻻﻳﻪﻫﺎی ﻋﺎﻳﻖ رﻃﻮبتی ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎیستی ﺑﺎ آﺟﺮ ﻓﺮش ﻳـﺎ ﻛﺎﻫﮕﻞ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮد.

13-1-32 دﻳﻮار ﺣﻴﺎط ﺑﻨﺎﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢﻫﺎی حفاظتی ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺎدل ارﺗﻔﺎع ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ دﻳﻮار ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 7.5 ﻣﺘﺮ و (ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی) ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 2.5 ﻣﺘﺮ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﺎشد.

13-1-33 ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ، اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻏﭽﻪ، ﭘﺎﺳﻴﻮ، ﺳﺮوﻳﺲ ﺣﻤﺎم، اﻳﺠﺎد ﻧﺎودان ﺗﻮﻛﺎر، ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﻪ، ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ، ﻧﺼﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎتی و اﺣﺪاث زﻳﺮزﻣﻴﻦ در ﺳﻤﺖ ﻫﻤﺠﻮار ﺑﻨﺎی واﺣﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺠﺎز نمیﺑﺎﺷﺪ.

13-1-34 ﻛﻠﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻃﺮح تفصیلی ﻣﺼﻮب و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات تکمیلی ﺑﺎ ﻫﻤﺎهنگی اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور مسئول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ می‌رﺳﺪ.

13-1-35 ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮق و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﺗﻴﺮ ﭼﺮاغ ﺑﺮق) در ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮاﺋﻢ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺗﺎریخی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺣﺬف و ﻛﺎﺑﻞﻫﺎی ﺗﺎﺳﻴﺴﺎتی میﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی زﻳﺮزمینی ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣـﻮازﻳﻦ ایمنی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎریخی ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه : روﺷﻨﺎیی ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺬﻛﻮر میﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻫﺎی وﻳﮋه ﭘﻴﺶبینی و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.

13-1-36 اﺟﺮا و اﺣﺪاث ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎیی ﻣﺎﻧﻨﺪ آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺗﻠﻔﻦ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن (ﺳﺎل 1366) ﺑﺎیستی ﺑﺎ ﻫﻤﺎهنگی اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث فرهنگی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.

13-1-37 ﺧﻄﺮات، ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری و ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻓﺮﺳﻮدگی ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎیی ﻣﻮﺟﻮد (آب، ﻓﺎﺿﻼب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺗﻠﻔﻦ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ، ﻧﻢ و رﻃﻮﺑﺖ، ﺗﺮک ﺧﻮردگی و … ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻳﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﺎیستی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ در اﺳﺮع وﻗﺖ و در اوﻟﻮﻳﺖ وﻳﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ، ﺗﺮﻣﻴﻢ و اﺻﻼح ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی رﻓﻊ و اﺻﻼح ﮔﺮدد.

13-1-38 در ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ واﻗﻊ در ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ یک ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺗﺎریخی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 3 واﺣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺑﺎز در ﻓﻀﺎی آزاد ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ میﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼـﺮه1: در ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ واﻗﻊ در ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ یک و در ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺗﺎریخی ﻛﻪ دارای ﻣﺤﺪودﻳﺖ ارﺗﻔﺎعی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﻧﻤﺎیی ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﻘﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه2: در اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎزﺳﺎزی، ﻣﺮمتی ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻘﻒ ﺑﻨﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻮارض و ﻛﺴﺮ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺟﺪﻳﺪ نمیﮔﺮدد.

13-1-39 ﺑﺮای ﮔﺬرﻫﺎی 12 ﻣﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎیستی ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺪﻧﻪﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﻳﺎ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ کمیسیون ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺳﺪ.

13-1-40 طرح ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ واﻗﻊ در ﺣﺮاﺋﻢ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری (ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﺸﺪه) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻫﻤﺠﻮار ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری (ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﺸﺪه) ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺮاﺋﻢ میﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس 1:50 و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮایی ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ، رﻧﮓ ﻣﺼﺎﻟﺢ و … ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺑﺮﺳﺪ.

13-2 ضوابط خاص

ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎیی ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮاﺋﻢ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری میﮔﺮدد در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺪودهﻫﺎی زﻳﺮ ﻣﻌﺮفی میﮔﺮدد.

1- ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻮر ﺗﺎریخی ـ ﻓﺮهنگی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن

2- ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎریخی ـ ﻓﺮهنگی ﺟﻠﻔﺎ

3- ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎریخی ـ ﻓﺮهنگی ﺗﺨﺖ ﭘﻮﻻد

4- ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺗﺎریخی ـ ﻓﺮهنگی

5- ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮاﺋﻢ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ)

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻃﺮاحی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻓﻮق‌اﻟﺬﻛﺮ و ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری و ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻛﻪ در اﺳﻨﺎد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎیی ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺷﻨﺎﺳﺎیی و ﺛﺒﺖ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺳﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل، ﻣﺒﺎنی و ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻳﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﻛﻠﻴﺎت ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮاﺋﻢ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻣﻌﺮفی ﺷﺪه ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﺪیهی اﺳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ تکمیلی و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ذﻳﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی میﺑﺎﺷﺪ.

13-2-1 ﻣﺤﻮر ﺗﺎریخی ﻓﺮهنگی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن

محور تاریخی – ﻓﺮهنگی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪوده‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺸـﻪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰاء واﻗﻊ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی واﻗﻊ ﺷﺪه در ﻣﺤﻮر ﺗﺎریخی – فرهنگی شهر اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺎزار ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن، ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺻﻔﻮی (ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮهنگی ـ ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن) ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﻪ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪی ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ می‌باشد.

اﻟﻒ ـ ﺑﺎزار ﺗﺎریخی اﺻﻔﻬﺎن

اﻟﻒ_1) ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎریخی اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺤﺪوده و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎریخی اﺻﻔﻬﺎن ﺧﻮد اﺛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﺗﺎریخی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ها و ﻓﻀﺎﻫﺎی آن ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. آﺛﺎر ﺗﺎریخی ﻋﻤﺪه واﻗﻊ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  1-ﺑﺎزار مجلسی ﺷﺎﻣﻞ، ﺳﺮای ﺷﻜﺮبیک، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﻘﺒﺮه مجلسی.

2- ﺑﺎزار ﻋﺮﺑﺎن ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻣﻴﻪ، ﺷﺎﻣﻞ، ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ، ﺣﻤﺎم ﺳﻨﮕﺘﺮاش‌ها، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻠﻮﺧﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮرﻳﻪ، ﺳﺮاﻫﺎی ﻛﻴﺴﻴﺎری‌ها، ﺧﺎن، اردﺳﺘﺎنی‌ها، اﻣﻴﺮ اﻟﺤﺎج و ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺮه ﭘﺰﻫﺎ.

3- ﺑﺎزار رﻳﺴﻤﺎن، ﺷﺎﻣﻞ، ﻋﺼﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺪرﺳﻪ ﻛﺎﺳﻪﮔﺮان، ﻛﺎرواﻧﺴﺮای خیار.

4- ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎیی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮای ﮔﺰی‌ها، ﺳﺮای ﮔﺎوﺑﻨﺪﻫﺎ، ﺣﻤﺎم ﺷـﻴﺦ ﺑﻬﺎیی، ﻋﺼﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮی ﺟﻤﺎله.

5- ﺑﺎزار ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی‌ها

6- ﻛﻮﭼﻪ ﺷﺎه علی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮای ﺷﺎه علی، ﺣﻤﺎم ﺷﺎه علی، ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮای ﻗﻬﺮوردی‌ها.

7- ﺑﺎزار ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻋﺒﺎسی، ﺷﺎﻣﻞ، ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻋﺒﺎسی، ﺗﻴﻤﭽﻪ ﺣﺎج مصطفی، ﺳﺮای ﭘﺎدرﺧﺖ، ﺳﺮای آﻗﺎ، ﺗﻴﻤﭽﻪ، ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺎدرﺧﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ.

8- ﺑﺎزار ﺑﻮرﻳﺎﺑﺎف‌ها.

9- ﺑﺎزارﭼﻪ آﻗﺎ.

10- ﺑﺎزار در ﺗﺎﻻر و ﺑﺎزار ﻧﻴﻢ آور، ﺷﺎﻣﻞ، ﻛﺎروﻧﺴﺮای ﺷﻤﺎعی‌ها، ﻛﺎرواﻧﺴﺮای ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﺎرواﻧﺴﺮای داﻻن دراز، ﻛﺎرواﻧﺴﺮای ﻣﻴﺮزا ﻛﻮچک، ﻛﺎرواﻧﺴﺮای ﺣﺎج ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺴﺠﺪ ذواﻟﻔﻘﺎر، ﻣﺪرﺳﻪ ذواﻟﻔﻘﺎر، ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻴﺎط‌ها، ﺳﺮای ﻣﻴﺮاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺳـﺮای ﻣﺮدارکش‌ها، ﺳـﺮای در ﺗﺎﻻر، ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻴﻢ آور، ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮ، ﺳـﺮای ﺧﻮاﻧﺴﺎری‌ها، ﺗﻴﻤﭽﻪ ﻗﺰوینی‌ها.

2- اﻟﻒ) ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎریخی اﺻﻔﻬﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف، ﻣﺮﻣﺖ، ﺑﺎزﭘﻴﺮایی و ﻧﻮﺳﺎزی در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎریخی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺴﺎن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﺛﺮ ﺗﺎریخی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه تلقی میﮔﺮدد.

ﻛﻠﻴﺎت ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮمتی، ﺑﺎزﭘﻴﺮایی، ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎیستی ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ میﺑﺎﺷﺪ.

1- ﺳﻘﻒ راﺳﺘﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ، ﺳﺮاﻫﺎ، ﺗﻴﻢ‌ﻫﺎ، تیمچهﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ واﻗﻊ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎیستی زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.

2- در راﺳﺘﻪ ﺑﺎزارﻫﺎیی ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻃﻮل زﻣﺎن از ﻫﻴﺌﺖ اصلی ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪه ولی ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻠﻜﺮد اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎیستی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻃﺮاحیﻫﺎی ﺧﺎص ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی می‌رﺳﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ راﺳﺘﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺠﺪداً ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻫﻴﺌﺖ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎیستی ﺑﺎز ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺳﺘﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻜﻴﻢ.

3- ﻣﻠﺤﻘﺎت و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﺎتی ﻛﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎی راﺳﺘﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه‌اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﺮزﻫﺎ و ﭘﺎﻳﻪﻫﺎیی ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎیستی ﻣﺠﺪدا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﺼﻮب ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮدد.

4- اﺣﺪاث زﻳﺮزﻣﻴﻦ در ﺑﺎزار ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ اﺻﻞ ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ زﻳﺮزﻣﻴﻦ در ﺣﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻔﻆ اﺳﺖ.

5- اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم و رﻓﺎهی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪکشی، ﻛﺎﺑﻞ و ﺳﻴﻢکشی، ﺑﺮق و ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻮﻟﺮ و ﻏﻴﺮه واﻗﻊ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎیستی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮحی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.

6- الحاقات و تزیینات روی ﻧﻤﺎﻫﺎی راﺳﺘﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ، ﻛﺮﻛﺮهﻫﺎ، در و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و ﺣﻔﺎظﻫﺎی آنﻫﺎ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎتی، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ، ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰاء ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه و خنک ﻛﻨﻨﺪه و ﻏﻴﺮه ﻧﺒﺎیستی ﭼﻬﺮه و ﺳﻴﻤﺎی کلی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار را ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻃﺮح و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر اﻗﺪاﻣﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎیستی ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ از ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.

7- ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪه در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻃﺮحی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی می‌رﺳﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮدد.

8- ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﺪه ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.

3- اﻟﻒ) ﺣﺮﻳﻢ ﺣﻔﺎظتی ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﻳﻢ ﺣﻔﺎظتی ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎریخی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی میﺑﺎﺷﺪ.

4 ـ اﻟﻒ) ﻛﻠﻴﺎت ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺮﻳﻢ ﺣﻔﺎظتی ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ.

1- ﺣﻔﻆ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﻳﻢ ﺣﻔﺎظتی ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎریخی ﻧﻤﺎﻫﺎی راﺳﺘﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی ﺑﺎزار

2- ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﭘﺮ و ﺧﺎلی در ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﻳﻢ ﺣﻔﺎظتی ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎریخی اﺻﻔﻬﺎن

3- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺎﻫﺎی واﻗﻊ در ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺎزار ﺗﺎریخی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع اﺛﺮ ﺗﺎریخی ﻣﺠﺎور ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻴﺶ از 8 ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

4- ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎرﺑﺮیﻫﺎ، ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و دﺳﺘﺮسیﻫﺎ، ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻐﺎﻳﺮت، ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺼﻮب و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی، ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

5- در ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﻳﻢ ﺣﻔﺎظتی ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺑﺮﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 1:در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه فوق ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮاﺋﻢ تک آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺎزار ﻣﻐﺎﻳﺮتی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎصی تک آﺛﺎر ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 2: ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻮق ﺗﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻃﺮاحی داﺧﻞ ﺣﺮﻳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﻣﻼک ﻋﻤﻞ میﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺿﻴﺢ: ﺟﺒﻬﻪ ﻏﺮبی ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ﺟﺰء ﻣﺤﺪوده دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺻﻔﻮی (ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮهنگی – ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ آن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

ب) دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺻﻔﻮی (ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن) ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺻﻔﻮی ﻣﺤﺪوده‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺮح تفصیلی ﻣﺼﻮب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎیی و ﻣﻌﺮفی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎخﻫﺎ و ﺑﺎﻏﺎت ﺻﻔﻮی را در ﺑﺮ میﮔﻴﺮد.

1-ب) ﻣﺤﺪوده ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮهنگی – آﻣﻮزش ﻋﺎلی، ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و ﺗﺠﺎری اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﺮﺻﻪ دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺻﻔﻮی (ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن) ﻣﺤﺪوده ﻋﺮﺻﻪ دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺻﻔﻮی ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪای اﻃﻼق میﮔﺮدد ﻛﻪ آﺛﺎر ﺗﺎریخی ذﻳﻞ: ﻛﺎخ ﻋﺎلی ﻗﺎﭘﻮ، ﺑﻨﺎی ﺗﻮﺣﻴﺪﺧﺎﻧﻪ، ﺗﺎﻻر اﺷﺮف، ﺗﺎﻻر ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه، ﻛﺎخ ﺷﺎخ (ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ)، ﺗﺎﻻر ﺗﻴﻤﻮری، ﺑﺎغ و ﻛﺎخ ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن، ﺑﺎغ و ﻛﺎخ ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزارﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪ، ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ (اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق(ع)) ﻛﺎرواﻧﺴﺮای ﻣﺎدرﺷﺎه (ﻫﺘﻞ ﻋﺒﺎسی فعلی) ، ﺑﺎزار ﻣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﺣﺮاﺋﻢ ﻗﺎﻧﻮنی آن آﺛﺎر را ﺷﺎﻣﻞ میﺷﻮد.

2-ب) ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺮﺻﻪ دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺻﻔﻮی (ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آﺛﺎر ﺗﺎریخی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﻼم میﮔﺮدد:

1- از ﻣﺤﺎذات ﺑﺎزارﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺎ دروازه دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼـﻮﺑﻪ کمیسیون ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﺤﺎق آن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪام ﮔﺮدد.

2- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی و ﻋﻤﺮانی داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺪون ﺗﺎﻳﻴﺪ، ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻧﻈﺎرت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم میﮔﺮدد.

3- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮی در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺪون ﺗﺎﺋﻴﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻧﻈﺎرت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ.

3-ب) ﺣﺮﻳﻢ دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺻﻔﻮی (ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن) ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﻳﻢ دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺻﻔﻮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺖ:

از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﺎه (ﺳﭙﻪ ﺳﺎﺑﻖ)

از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﻋﺒﺎسی

از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن آﻣﺎدﮔﺎه، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎغ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪی

از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن

4-ب) ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺮﻳﻢ دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺻﻔﻮی (ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن) در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی اﺣﺪاث ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ عمقی ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﻓﻮق‌اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺼﻮب در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع 8 (ﻫﻔﺖ و ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ) ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

5-ب) ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﻪ

در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﺎه (ﺳﭙﻪ ﺳﺎﺑﻖ) ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ادارات و ﺑﺎنک آن را اﺷﻐﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ، وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در آن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﻣﺠﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

6-ب) ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪی

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﻣﺤﺪوده‌ای اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪی و اوﻟﻴﻦ رﻗﺒﻪ ﺑﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﭘﺸﺖ ﻣﻄـﺒﺦ ﻛﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در یک ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 5 ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

13-2-2 ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎریخی ﻓﺮهنگی ﺟﻠﻔﺎ

ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﺟﻠﻔﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی و ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﻣﺼﻮب میﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﺟﻠﻔﺎ ﺟﺰء ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن میﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻃﺮاحی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی واﻗﻊ در داﺧﻞ اﻳﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻮر ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی اﺳﺖ.

13-2-3 ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﺗﺨﺖ ﭘﻮﻻد ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﺗﺨﺖ ﭘﻮﻻد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی و ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﻣﺼﻮب اﺳﺖ. ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﺗﺨﺖ ﭘﻮﻻد ﺟﺰء ﻣﺤﻮر ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن میﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻃﺮاحی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی واﻗﻊ در داﺧﻞ اﻳﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻮر ﺗﺎریخی ﻓﺮهنگی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی است.

13-2-4 ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺗﺎریخی – فرهنگی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﻮر ﺗﺎریخی – فرهنگی شهر اصفهان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻃﺮاحی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی در ﻣﺤﺪوده ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮاﺋﻢ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎیستی ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ از ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی و ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﻣﺼﻮب میﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ میﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪیهی اﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺗﺎریخی – ﻓﺮهنگی ﻛﻪ ﺟﺰء ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ذﻳﻞ ﻣﻌﺮفی ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻣﺪارک ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی و ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺼﻮب میﺑﺎﺷﺪ.

1- ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻴﺪ

2- ﻣﺴﺠﺪ رﺣﻴﻢ ﺧﺎن

3- عرﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ درب ﻛﻮشک

4- ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻘﻌﻪ ﺷﻴﺦ اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد

5- ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺎزارﭼﻪ علی قلی آﻗﺎ

6- ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﺣﻤﺎم و ﻣﺴﺠﺪ رﻫﻨﺎن

7- ﻋﺮﺻﻪ و ﺣـﺮﻳﻢ ﻣﺤـﺪوده ﺑﺎﺳـﺘﺎنﺷﻨﺎسی ﭘﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﺑﻘﻌﻪ اﻟﺮاﺷﺪ ﺑﺎﷲ، ﺗﭙﻪ اﺷﺮف و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ جی

8- ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻨﺎرﺟﻨﺒﺎن

9- ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﻛﻮه آﺗﺸﮕﺎه

به این مطلب امتیاز دهید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

ارتباط از طریق واتساپ

لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید

ساعت تماس

با کارشناسان ما تماس بگیرید

031-35123

keyboard_arrow_up