ضوابط مسیرهای پیاده و مادی‌ها در اصفهان

دریافت کد نوسازی ملک در اصفهان - تهیه نقشه
پیج اینستاگرام مجوز اصفهان
کانال تلگرام مجوز اصفهان
آخرین مطالب
معرفی انواع نقشه های ساختمان
ارتفاع مجاز ساختمان و تعداد طبقات مجاز
راهنمای مراحل تشکیل پرونده ساختمان در شهرداری اصفهان

10-3 مسیرهای پیاده

10-3-1 به ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاحی و اﻳﺠﺎد یک ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﭘﻴﺎده رو ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهی، اﺣﻴﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﮔﺬرﻫﺎی اصلی ﺑـﻴﻦ ﻣﺤﻼت و ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺎدیﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺳﺪ.

10-3-2 مسیر ﭘﻴﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺒﻜﻪای ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻃﺮاحی آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﻳﮋگیﻫﺎی ﺗﺎریخی و طبیعی (در ﺻﻮرت وﺟﻮد) ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎیی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﺗﺎهی ﻣﺴﻴﺮ، زﻳﺒﺎیی و اﻣﻨﻴﺖ، ﺗﻨﻮع و ایمنی و راحتی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﭘﻴﺶبینی ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ را ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﺳﻮاره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

10-3-3 رعایت و اﺟﺮای ﻣﻔﺎد آﻳﻴﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮایی ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻣﺼﻮب 83/2/16 ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺳﻼمی و ﻣﺼﻮﺑﻪ 78/9/22 ﺷـﻮرای ﻋـﺎلی ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐﺳـﺎزی ﺗﻤﺎم ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮمی و ﺧﺼﻮصی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ اﻟﺰامی اﺳﺖ.

10-3-4 ﻛﻒﺳﺎزی ﭘﻴﺎده‌روﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺨﺖ، ﭘﺎﻳﺪار، ﻏﻴﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪه، و ﻣﻘـﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻳﺦ و ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺎک ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎیی ﺑﺎﺷﺪ.

10-3-5 حداقل ﻋﺮض ﻣﻔﻴﺪ ﭘﻴﺎده‌روﻫﺎ در ﮔﺬرﻫﺎی 8 ﺗﺎ 12 ﻣﺘﺮ 10 درﺻﺪ ﻋﺮض ﻣﻌﺒﺮ در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

10-3-6 حداقل ﻋﺮض ﭘﻴﺎده‌روﻫﺎ در ﻣﻌﺎﺑﺮی ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﭘﻴﺎده اﺳﺖ 3 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

10-3-7 ﻣﺠﺎورت اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮس، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮمی و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﺻﻴﻪ میﮔﺮدد ﭘﻴﺎده‌روﻫﺎ ﻋﺮﻳﺾﺗﺮ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

10-3-8 انجام ﺗﻌﻤﻴﺮات در ﻛﻒ ﻓﺮش ﭘﻴﺎده‌روﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻛﻒﺳﺎزی در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزهای ﻻزم از ﺷﻬﺮداری ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻔﺎری در ﭘﻴﺎده‌روﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺷﻬﺮداری اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

10-3-9 به ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﻮر ﻛﻢ ﺧﻄﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده ﺗﻮﺻﻴﻪ میﮔﺮدد در ﮔﺬرﻫﺎی ﺑﺎ ﻋﺮض 8 ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺎده‌رو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد. (تصویر شماره 33).

حداقل عرض پیاده رو در اصفهان

ﺗﺒﺼﺮه1: اﻳﺠﺎد ﭘﻴﺎده‌رو در راﺳﺘﻪﻫﺎی اصلی ﻣﺤﻼت و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣـﺎدی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺼﻮب اﻟﺰامی اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه2: اﺣﺪاث ﭘﻴﺎده‌رو در ﮔﺬرﻫﺎی ﺗـﺎریخی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط و ﻃﺮحﻫﺎی وﻳﮋه ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ میﺑﺎﺷﺪ.

10-3-10 در طول پیاده رو نباید اختلاف سطح ناگهانی وجود داشته باشد عبور عابر پیاده در پیاده‌روهای دارای اختلاف سطح ناشی از توپوگرافی زمین بایستی توسط شیبراه یا پله و شیبراه به صورت توامان تسهیل گردد. توصیه می‌شود در جهت ایجاد نظم در سیمای بدنه‌ها طول شیبراه به اندازه عرض پلاک مجاور گذر در نظر گرفته شود و محل استقرار پلکان نیز بنابر مورد در ابتدا، وسط و یا انتهای پلاک در نظر گرفته شود.

10-3-11 در معابر شیبدار محل قرارگیری درب ورودی و دسترسی قطعات مالکیت مجاور به این معابر بایستی با محل احداث پله و رمپ معابر هماهنگ گردد و روبروی یکدیگر واقع نشوند.

10-3-12 احداث پله یا رمپ برای دسترسی به قطعات مالکیت مجاور تمام گذرها در پیاده‌روها ممنوع است و به طور کلی هرگونه پیش‌زدگی در طبقه همکف مجاز نمی‌باشد.

10-3-13 حداکثر شیب قسمت اتصال بین دو پیاده‌رو که نسبت به هم اختلاف سطح دارند در سرپیچ سه درصد می‌باشد.

10-3-14 ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﺒﻮر ﭘﻴﺎده از ﺳﻄﺢ ﺳﻮاره ﻣﻌﺒﺮ اﻟﺰامی میﺑﺎﺷﺪ و میﺗﻮان ﺟﺪاﺳﺎزی را ﺑﺎ ﺟﺪول ﮔﺬاری و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ اﻧﺠﺎم داد.

10-3-15 ﻫﻤﺴﻄﺢ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﭘﻮش ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷـﻬﺮی ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮔﺬرﻫﺎ و ﭘﻴﺎده‌روﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﻟﺰامی است.

10-3-16 پیش‌بینی پل‌های ارتباطی بین مسیرهای پیاده‌رو و سواره‌رو حداکثر در هر 200 متر الزامی است.

10-3-17 اتصال پل‌های ارتباطی با پیاده‌رو باید بدون اختلاف سطح باشد.

10-3-18 حداقل عرض پل‌های ارتباطی که در مسیر پیاده‌رو نصب می‌شوند برابر عرض پیاده‌رو و حداقل 1.5 متر در نظر گرفته شود. عرض پل‌های ارتباطی عمود بر مسیر پیاده‌رو 120 سانتی‌متر باشد.

10-3-19 ساخت پل‌ها با سطح لغزنده ممنوع است.

10-3-20 ساختن پل‌های ارتباطی بین سواره و پیاده‌رو در محل خط کشی عابر پیاده به صورت همسطح الزامی است.

10-3-21 ایجاد خط کشی عابر پیاده و سواره‌رو در کلیه تقاطع‌ها و حداکثر در هر 500 متر فاصله الزامی است.

10-3-22 به منظور هدایت آب‌های سطحی و عدم ورود آن به شبکه پیاده‌راه‌ها ضروری است تمهیدات لازم در طراحی و اجرای مقاطع عرضی شبکه معابر و شبکه پیاده‌راه‌ها به عمل آید.

مقاطع نمونه گذرهای فرعی و دسترسی‌های ثانویه در اصفهان

10-4 مادی ها

10-4-1 ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺣﺮاﻳﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه در ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎ، ﻣﺎدیﻫﺎ، ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ، ﻗﻨﺎتﻫـﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ.

10-4-2 ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎریخی در ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺎدیﻫﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﺗﻮﺻﻴﻪ میﮔﺮدد.

10-4-3 ﺑﺎیستی از ﻋﺒﻮر وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ شخصی از آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﻬﺮﻫﺎ، ﻣﺎدیﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻛﻪ در ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﭘﻴﺎده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻋﺒـﻮر ﺳﻮاره، ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻼک‌هایی ﻛﻪ دﺳﺘﺮسی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﺪارﻧﺪ. (ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی 34 ﺗﺎ 40).

10-4-4 اولویت ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺴﻴﺮ اﻃﺮاف ﻣﺎدیﻫﺎ و اﻧﻬﺎر ﺑـﺎ ﻋﺒـﻮر ﭘﻴـﺎده اﺳﺖ و ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻮاره در آنﻫﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﻣـﻮارد ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه در ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻃﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﻴﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﻋﺒﻮر ﺳﻮاره 5 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه1: در ﭘﻼکﻫﺎیی ﻛﻪ دارای دﺳﺘﺮسی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺳﻮاره ﺗﻮام از ﻛﻨﺎر ﻣﺎدی و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ میﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﺠﺎد دﺳﺘﺮسی ﺳﻮاره از ﻛﻨﺎر ﻣﺎدی ﻣﻤﻨـﻮع است.

ﺗﺒﺼﺮه2: در آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺤﻮر ﻣﺎدیﻫﺎ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺤﻮر ﻣﺎدی اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮسی دارﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺤﺪود و ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺘﺪ وﻳﮋه وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﺿﻄﺮاری ﺑﺎ ﻋﺮض ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5 ﻣﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. (ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﻤﺎره 34 ﺗﺎ 40).

ﺗﺒﺼﺮه3: ورودي ﺳﻮاره آن ﺗﻌﺪاد از ﭘﻼکﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﺮسی ﺳﻮاره آنﻫﺎ از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺎدیﻫﺎ و اﻧﻬﺎر اﺳﺖ ﺑﺎیستی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﭘﻴﺶبینی ﺷﻮد ﻛﻪ در ورودی راﻣﭗ ﺳﻮاره ﻋﻘﺐ نشینی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 2.5 ﻣﺘﺮ از داﺧﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. (ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 41).

10-4-5 شکل طبیعی ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎدیﻫﺎ ﺑﺎیستی ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و ﺣﺎﺷﻴﻪ آنﻫﺎ درﺧﺘﻜﺎری و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ و درﺧﺘﺎن ﺣﺎشیه آن ﺑﺎیستی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪدار ﺷﻮﻧﺪ.

10-4-6 نقاط ﻣﻜﺚ و ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺎدیﻫﺎ میﺑﺎﻳﺴـﺖ ﭘﻴﺶ بینی ﺷﺪه و ﻛﻒ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﭘﻴـﺎده و ﻣﺴـﻴﺮ دوﭼﺮﺧﻪ ﻃﺮاحی و اﺟﺮا ﮔﺮدد.

10-4-7 تخلیه ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺎﺿـﻼب ﺷـﻬﺮی و ﺧـﺎنگی و صنعتی ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ، اﻧﻬﺎر و ﻣﺎدیﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

10-4-8 احداث ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻋﺒﻮری ﺳﻮاره ﺳﺮﻳﻊ در ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺎدیﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

10-4-9 بستر ﻣﺎدیﻫﺎ میﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺧﺎک و رﻳﺰش آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﻜﺎنی و ﺗﺮاس‌ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻴﺐ طبیعی و در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﻈﺮ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ طبیعی ﻃﺮاحی و اﺟﺮا ﺷﻮد.

10-4-10 در ﭘﻼکﻫﺎیی ﻛﻪ دارای دﺳﺘﺮسی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺳﻮاره میﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻳﺎ ﭘﻼکﻫﺎیی ﻛﻪ ﺗﻮده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی آنﻫﺎ در ﻣﺠـﺎورت ﻣـﺎدی ﻗـﺮار میﮔﻴﺮد ﭘﻴﺶبینی ورودی ﭘﻴﺎده ﺑﺎ ﺗﻮرفتگی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ 1.5 ﻣﺘﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ. (ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره42).

10-4-11 احیا و زﻧﺪه ﺳﺎزی ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺎدیﻫﺎی اصلی ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺣﺪاث ﮔﺬر و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ.

10-4-12 احداث ﭘﻞﻫﺎی ﺳﻮاره و ﭘﻴﺎده ﺑﺮ روی ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺎدیﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎیستی در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎطی ﭘﻴﺎده و ﺳﻮاره ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

10-4-13 کاربری‌های ﺧﺪﻣﺎتی ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺎدیﻫﺎ (ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1000 ﻣﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ) ﺑﺎیستی ﺑﺎ رﻋﺎیت ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی (اﺷﺮاف، ﺳﺎﻳﻪاﻧﺪازی و…) ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 5 ﻣﺘـﺮ از ﻟﺒﻪ ﻣﺎدی ﻋﻘﺐ نشینی ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ورودی، ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و درﺧﺘﻜﺎری اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ. (ﺗﺼﻮﻳﺮ شماره 43).

10-4-14 احداث واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺧﺪﻣﺎتی ﻣﺤﻠﻪای و ﻧﺎﺣﻴﻪای در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺎدیﻫﺎ ﺑﺎیستی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺎدی ﺗﺠﺎوز ﻧﺸﻮد.

10-4-15 در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺎدیﻫﺎ ﺑﺎیستی ﻋﺮض و ﻣﺴﻴﺮ وﻳﮋه ﺑﺮای ﻋﺒﻮر دوﭼﺮﺧﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﻮاری ﺑﻪ ﻋﺮض ﺣﺪاﻗﻞ 2 ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ در ﻛﻒ ﺳﺎزی ﭘﻴﺶ بینی ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ دوﭼﺮﺧﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ 500 ﻣﺘﺮی از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﺶبینی شود.

10-4-16 در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺎدیﻫﺎ ﺑﺎیستی ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی وﻳﮋه ﻋﺒﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺎده ﭘﻴﺶبینی ﺷﻮد و در ﺻﻮرتی ﻛﻪ بخشی از ﻣﺎدی ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻮاره اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻮاره و ﭘﻴﺎده در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ در ﻛﻒ ﺳﺎزی ﭘﻴﺶبینی ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎیستی ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﭘﻴﺎده ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺎدیﻫﺎ در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻴﺎده‌رو ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻠﻪای ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻃﺮاحی و اﺟﺮا ﺷﻮد.

10-4-17 تغییر ﻣﺴﻴﺮ و ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﻴﺮ آﺑﺮاهﻫﺎی ﻋﻤﻮمی از جمله ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ، ﻣﺎدیﻫﺎ، ﺟﻮیﻫﺎ و ﻗﻨﻮات ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ.

10-4-18 در راﺳﺘﺎی اﺣﻴﺎی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻗﺪیمی ﭘﻴﺶبینی و ﻃﺮاحی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ و دﻳﺪارﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮمی ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻌﻤﺎری سبک ﺑﻪ روی ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺎدیﻫﺎ و ﻃﺒﻖ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷـﻬﺮی ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد میﮔﺮدد.

مقاطع نمونه مادی ها با عرض 16 متر در اصفهان
مقاطع نمونه مادی ها با عرض 18 متر در اصفهان
مقاطع نمونه مادی ها با عرض 20 متر در اصفهان
مقاطع نمونه مادی ها با عرض 20 متر در اصفهان
مقاطع نمونه مادی ها با عرض 22 متر با سواره اضطراری در اصفهان
مقاطع نمونه مادی ها با عرض 22 متر فاقد سواره در اصفهان
مقاطع نمونه مادی ها سواره و پیاده با عرض 26 متر در اصفهان
پلان و مقطع نمونه مادی با عرض 26 متر در اصفهان
مقاطع نمونه مادی ها با عرض 30 متر در اصفهان
مقاطع نمونه مادی ها با عرض 30 متر در اصفهان
مقاطع نمونه مادی ها با عرض 36 متر در اصفهان
عقب نشینی ورودی پارکینگ در مالکیت های مجاور با مادی در اصفهان
عقب نشینی ورودی پیاده در مالکیت های مجاور با مادی در اصفهان
عقب نشینی ورودی کاربری های خدماتی در مجاور مادی در اصفهان
به این مطلب امتیاز دهید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

ارتباط از طریق واتساپ

لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید

ساعت تماس

با کارشناسان ما تماس بگیرید

031-35123

keyboard_arrow_up