ضوابط حریم خطوط انتقال برق، گاز و… در اصفهان

دریافت کد نوسازی ملک در اصفهان - تهیه نقشه
پیج اینستاگرام مجوز اصفهان
کانال تلگرام مجوز اصفهان
آخرین مطالب
معرفی انواع نقشه های ساختمان
ارتفاع مجاز ساختمان و تعداد طبقات مجاز
راهنمای مراحل تشکیل پرونده ساختمان در شهرداری اصفهان

17- ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺮاﺋﻢ (ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو، ﮔﺎز، آب و … )

17-1 ﺣﺮاﺋﻢ امنیتی

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﺮﺳﺎنی، ﺑﺮق رﺳﺎنی، ﮔﺎزرﺳﺎنی، ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻓﺮودﮔﺎه، ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ راه آﻫﻦ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﺪافعی ﺷﻬﺮ، ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی رادار، ﻣﺮاﻛﺰ فنی ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﻣﺮاﻛﺰ فنی رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻟﺰاﻣﺎ میﺑﺎیستی دارای ﺣﺮاﺋﻢ امنیتی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

17-2 ﺣﺮاﺋﻢ ﻗﻨﻮات، ﭼﺎهﻫﺎی آب، اﻧﻬﺎر

17-2-1 ﭘﻬﻨﺎی ﺣﺮاﺋﻢ اﻧﻬﺎر و ﻗﻨﻮات و ﭼﺎهﻫﺎی ﺗﺎﻣﻴﻦ آب شرب ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ میﺑﺎﺷﺪ: ﺣﺮاﺋﻢ ﻗﻨﻮات و ﭼﺎهﻫﺎی ﺗﺎﻣﻴﻦ آب شرب، داﻳﺮه‌ای ﺑﻪ ﺷﻌﺎع 15 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﻗﻨﻮات ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه1: رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮاﺋﻢ رودﺧﺎﻧﻪ، اﻧﻬﺎر، ﻣﺎدیﻫﺎ و ﻗﻨﻮات ﻛﻪ در ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻃﺮح اﻟﺰامی اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه2: رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮاﺋﻢ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﻬﺎر، ﻣﺎدیﻫﺎ، ﻗﻨﻮات و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺎری آبی ﻛﻪ در اﺳﻨﺎد ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه‌اﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼم از ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪای و رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﮔﺬرﺑﻨﺪی ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

17-2-2 ﺣﺮاﺋﻢ اﻧﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﺪهی آنﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 47347/ت 193ه ﻣﻮرخ 1371/5/6 ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان میﺑﺎﺷﺪ.

17-2-3 در ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﻳﻢ ﻗﻨﻮات ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻗﺪیمی ﺑﺎیستی به صورت ﺗﺪریجی ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه: اﺣﺪاث ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎ در ﺣﺮاﺋﻢ رودﺧﺎﻧﻪ، اﻧﻬﺎر، ﻗﻨﻮات ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص حقیقی، ﺣﻘﻮقی و ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮمی و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دولتی ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ.

17-2-4 اﻧﺠﺎم ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺗﺎ 10 ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺮون ﺣﺮﻳﻢ ﻗﻨﺎت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪزنی ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﻨﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

17-2-5 از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز داﺧﻞ ﺣﺮﻳﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎ، ﻣﺎدیﻫﺎ، ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﻗﻨﻮات و رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎریخی در ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺎدیﻫﺎ بایستی ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.

17-2-6 ﺣﺮﻳﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎنی ﺷﻬﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 47347/ت 193ه ﻣﻮرخ 1371/5/6 ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ: ﺣﺮﻳﻢ ﻟﻮﻟﻪ آﺑﺮﺳﺎنی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 500 میلیﻣﺘﺮ در ﻛﻞ 6 ﻣﺘﺮ (3 ﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ) ﺣﺮﻳﻢ ﻟﻮﻟﻪ از 500 ﺗﺎ 800 میلیﻣﺘﺮ در ﻛﻞ 6 ﻣﺘﺮ (3 ﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ محور ﻟﻮﻟﻪ) حریم لوله از 800 ﺗﺎ 1200 میلیﻣﺘﺮ در ﻛﻞ 10 ﻣﺘﺮ (5 ﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ) ﺣﺮﻳﻢ ﻟﻮﻟﻪ از 1200 میلیﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ، در ﻛﻞ 12 ﻣﺘﺮ (6 ﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ)

ﺗﺒﺼﺮه1: در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎنی ﺑﻪ ﻣﻮازات و در ﺣﺮﻳﻢ یک دﻳﮕﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ، ﺣﺪ ﺧﺎرجی ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻨﻈﻮر میﺷﻮد.

17-3 حریم مخابرات

اﺣﺪاث و ﻧﺼﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و دﻛﻞﻫﺎی ﺑﺮق و ﻣﺨﺎﺑﺮاتی میﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺷﻬﺮداری اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮاﺋﻢ اﻣﻮاج ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی و ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﺎیستی ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.

ﺗﺒﺼﺮه1: ﺟﺎﻧﻤﺎیی و اﺣﺪاث دﻛﻞﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاتی و BTS و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎیستی ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺷﻬﺮداری اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﺣﺪاث و ﺟﺎﻧﻤﺎیی دﻛﻞﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺒﺎیستی ﺳﻴﻤﺎ و ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی را ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﺎﻳﺪ.

17-4 ﺣﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻮط ﺗﻮزﻳﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوی ﺑﺮق

17-41 ﺣﺮﻳﻢ ﺧﻄﻮط ﺗﻮزﻳﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوی ﺑﺮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 12 میﺑﺎﺷﺪ.

حریم خطوط انتقال برق در اصفهان

ﺗﺒﺼﺮه1: اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺮﻳﻢ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوی ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و اراضی ﻣﺬﻛﻮر ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ارﺗﺒﺎطی ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی می‌رﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه2: اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎری و ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﻗﻨﻮات و راﻫﺴﺎزی در اﻃﺮاف ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻛﻤﺘﺮ از 3 ﻣﺘﺮ از پی ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.

ﺗﺒﺼﺮه3: در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺣﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻮط ﺗﻮزﻳﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوی ﺑﺮق در اﺳﻨﺎد ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺣﺮاﺋﻢ ﺑﺎیستی ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد.

17-4-2 رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺧﻄﻮط ﻫﻮایی اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوی ﺑﺮق ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮح زیر میﺑﺎﺷﺪ.

حریم خطوط هوایی انتقال برق در اصفهان
حریم خطوط هوایی انتقال برق در اصفهان
حریم خطوط هوایی انتقال برق در اصفهان
حریم خطوط هوایی انتقال برق در اصفهان

17-4-3 از اﻳﻦ ﭘﺲ اﺣﺪاث و ﻧﺼﺐ دﻛﻞﻫﺎی ﺑﺮق در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و میﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮزمینی اﺟﺮا ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه1: دﻛﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎیستی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪریجی ﺟﻤﻊآوری و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮزمینی اﺟﺮا ﮔﺮدد.

17-4-4 در ﺻﻮرتی ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮاتی و ﺑﺎزرسی ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوی ﺑﺮق ﺧﺴﺎرتی ﺑﻪ اﻋﻴﺎن و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ملکی وارد آﻳﺪ، وزرات ﻧﻴﺮو و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ، ﺧﺴﺎرت ﻣﺎلک اﻋﻴﺎنی را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

17-5 ﺣﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز

17-5-1 اﺣﺪاث ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺮﻳﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ:

17-5-2 ورود ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺶ از 300 ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺎیستی ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

17-5-3 ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﻫﻮایی اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو از ﺟﺪار ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﮔﺎز در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮازی و در ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 13 اﺳﺖ.

فاصله خطوط هوایی انتقال برق از خطوط انتقال گاز

17-5-4 ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺪاره ﻛﺎﺑﻞﻫﺎی زﻳﺮ زمینی ﺑﺮق از ﺟﺪاره ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﮔﺎز در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﻮازی ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 14 اﺳﺖ:

فاصله کابل برق زیر زمینی از خطوط انتقال گاز در اصفهان

17-5-5 ﺣﺮﻳﻢ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز در ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪای 250 ﻣﺘﺮ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 15 میﺑﺎﺷﺪ.

حریم خطوط لوله گاز
به این مطلب امتیاز دهید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

ارتباط از طریق واتساپ

لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید

ساعت تماس

با کارشناسان ما تماس بگیرید

031-35123

keyboard_arrow_up