انواع کاربری ساختمان و ضوابط همجواری در اصفهان

دریافت کد نوسازی ملک در اصفهان - تهیه نقشه
پیج اینستاگرام مجوز اصفهان
کانال تلگرام مجوز اصفهان
آخرین مطالب
معرفی انواع نقشه های ساختمان
ارتفاع مجاز ساختمان و تعداد طبقات مجاز
راهنمای مراحل تشکیل پرونده ساختمان در شهرداری اصفهان

2- ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اراضی (کاربری) و همجواری

1-2 ﺗﻌﺎرﻳﻒ، ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اراضی

در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺗﻌـﺎرﻳﻒ، اﺳـﺘﻔﺎدهﻫـﺎی ﻣﺠـﺎز و ﻣﺸـﺮوط، ﻧﺤـﻮه اﺳـﺘﻘﺮار و ﻫﻤﺠﻮاری ﻛﺎرﺑﺮیﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻫﺮ ﻛﺪام در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره یک آﻣـﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻛﺎرﺑﺮیﻫﺎ و ﻛﻠﻴﻪ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﻪ تفکیک ﮔﺮوهﻫﺎی اصلی و فرعی ﻛﺎرﺑﺮی ﻋﻨﻮان ﺷـﺪه است.

کاربری زمین مسکونی
کاربری ملک مسکونی
کاربری ملک تجاری مسکونی
کاربری ملک آموزشی
کاربری بهداشتی و فضای سبز
کاربری ملک ورزشی، فرهنگی و پارکینگ
کاربری ملک گردشگری، تفریحی، اداری و انتظامی
کاربری ملک آموزشی، انبار و تاسیسات شهری
کاربری ملک کارگاهی و خدمات اجتماعی
کاربری طبیعی و ویژه

 2-2 ضوابط و مقررات عام

2-2-1 ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻳـﺎ ﺑﻨـﺎی اﻟﺤـﺎقی ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﻛﺎرﺑﺮی (ﻣﺴﻜﻮنی، ﺗﺠـﺎری، اداری، ﻧﻈـﺎمی و ﻏﻴـﺮه) و ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ (ﻋﻤﻮمی و ﺧﺼﻮصی) و دﻳﻮارکشی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد درون ﮔﺮوهی ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ (ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ـ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﺳﺎسی و ﻏﻴﺮاﺳﺎسی در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎ ﺑﺎیستی از ﺷـﻬﺮداری ﻣﺠـﻮز ﻻزم اخذ شود.

2-2-2 اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰشکی واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه، رادﻳﻮﻟﻮژی و … ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﺮد در ﺑﺪﻧـﻪ، ﻛﻨـﺎر و ﻋﻤـﻖ 200 ﻣﺘﺮی ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ واﻗﻊ در ﻣﺤـﺪوده ﻣﺼـﻮب ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗـﺎریخی ﺷــﻬﺮ اﺻــﻔﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ در ﺑﺪﻧــﻪ، ﻛﻨــﺎر و ﻋﻤــﻖ 200 ﻣﺘــﺮی ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی اصلی واﻗﻊ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. نام این خیابان به شرح زیر می‌باشد:

خیابان‌های آمادگاه, سید علیخان, فردوسی, هشت بهشت, چهارباغ عباسی, چهارباغ پایین, شریف واقفی, بزرگمهر, شمس آبادی, شیخ بهایی, طیب, چهارباغ بالا, میرفندرسکی, نظر شرقی و غربی, توحید حکیم نظامی, شیخ صدوق, شریعتی و محتشم کاشانی.

تبصره 1: ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﺰشکی ﻣﻮﺟـﻮد واﻗـﻊ در ﻣﺤـﺪودهﻫـﺎ و ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎیستی ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه و در ﻣﺤـﻞﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳب دارای کاربری مصوب بهداشتی_ درمانی جانمایی و استقرار یابند.

تبصره 2: اﺳــﺘﻘﺮار ﻣﻄــﺐ ﭘﺰشک و ﺧــﺪﻣﺎت ﭘﺰشکی ﻣﺎﻧﻨــﺪ آزﻣﺎﻳﺸــﮕﺎه، رادﻳﻮﻟﻮژی و … در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

تبصره 3: ﺑﺪیهی اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣـﺎن ﺟﺎﺑﺠـﺎیی واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد، اﻳـﻦ واﺣـﺪﻫﺎ ﺑﺎیستی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ و ﺑﻬﺮه ﺑـﺮدار ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎهنگی شهرداری ساماندهی و تمهیدات لازم در زمینه تامین پارکینگ, دسترسی و … در مورد آن ها انجام گیرد.

تبصره 4: ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ و اﺣـﺪاث ﻣﻄـﺐ ﭘﺰشک و ﻣﺸـﺎﻏﻞ واﺑﺴﺘﻪ آن، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮی ﻣﻜﺎﻧﻴﺎبی ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه5 : اﺣﺪاث رادﻳﻮﻟﻮژی و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻛﻪ ﺑـﺎ اﺷـﻌﻪ اﻳﻜـﺲ و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻌﻪﻫﺎی ﻣﻀﺮ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎیی، سمی و ﻣﻴﻜﺮوبی ﺳـﺮ و ﻛـﺎر دارﻧـﺪ در ﻣﺠﺎورت واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی و آﻣﻮزشی و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻤﻨﻮع است.

تبصره 6: اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪ ﻣﺴـﻜﻮنی ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻄـﺐ ﭘﺰشک ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان و ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنی ﻃـﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺷﻬﺮداری ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

2-2-3 اﺳﺘﻘﺮار و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻓﺮوشی ﻣﻴـﻮه و ﺗـﺮهﺑـﺎر در ﺑﺪﻧـﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع و ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز میﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺎیستی ﺑﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻬﺮداری و ارﮔـﺎنﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮﻧﺪ.

2-2-4 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎلک یک ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ واﻗـﻊ در ﻣﺤﻮﻃـﻪﻫـﺎی ﻣﺴـﻜﻮنی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪارک ﻻزم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاز ﻛﺴﺐ، ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ رسمی واﺣـﺪ ﺗﺠﺎری و ﻳﺎ ﻣﺪارک رسمی دﻳﮕﺮ را ﻛﻪ ﺣﺎکی از وﺟﻮد واﺣﺪ ﺗﺠـﺎری در ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻗﺒـﻞ از اﺑـﻼغ اﻳـﻦ ﺿـﻮاﺑﻂ ﺑﺎﺷـﺪ، اراﺋـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﺑﺎزﺳﺎزی آن ﻣﻐﺎﻳﺮتی ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮحﻫـﺎی ﻣﺼﻮب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺳﻄﺢ قبلی ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

2-2-5 اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺗﺠﺎری از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺑـﺎ ﻛـﺎرﺑﺮی ﻣﺴـﻜﻮنی واﻗﻊ در ﻣﺠﺎورت ﮔﺬرﻫﺎی اصلی ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻼت، ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻮاحی و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺤﻼت واﻗﻊ در ﺣﺎشیه ﻣﺎدیﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنی ﻣﻨـﺪرج در ﻫﻤـﻴﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم از ﺷﻬﺮداری ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

2-2-6 اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎ ﻛـﺎرﺑﺮی ﻣﺴـﻜﻮنی در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺷﻬﺮی و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮمی ﻛﻪ در ﺧـﺎرج از ﻣﺤـﺪوده مصوب منطقه تاریخی واقع شده باشد به عنوان تعمیرگاه وسائط نقلیه سبک در صورت دارا بودن شرایط زیر و با اخذ مجوز از شهرداری بلامانع است:

  1. دارا بودن مساحت حداقل 2000 متر مربع
  2. داشتن تنها یک ورودی از گذر اصلی
  3. عدم استفاده از قسمت های مجاور گذر به عنوان واحد تعمیرگاهی
  4. عدم ایجاد آلودگی صوتی و زیست محیطی مثل صافکاری و …

2-2-7 استفاده از طبقات زیرزمین در قطعات مالکیت با کاربری های خدمات عمومی اداری – انتظامی، جهانگردی، آموزش عالی و فنی و حرفه ای، درمانی, آموزشی و فرهنگی مشروط به تامین پارکینگ بلامانع است.

2-2-8 نحوه قرارگیری کاربری های مختلط مسکونی و تجاری و یا خدماتی مجاز نمی باشد:

_ استفاده از هر یک از طبقات به صورت مختلط مسکونی و تجاری و یا خدماتی مجاز نمی باشد.

_ استفاده از هر یک از طبقات جهت واحدهای تجاری و خدماتی بلامانع است. در استفاده های مختلط استقرار واحدهای تجاری و خدماتی در طبقات فوقانی واحدهای مسکونی مجاز نیست.

تبصره: استفاده از زیرزمین به منظور سکونت ممنوع است.

  2-2-9 ﻃﺮاحی ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎیستی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟـﻮد محلی، رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺤﻞ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺼﻮب اﻧﺠﺎم ﮔﻴـﺮد. ﻻزم اﺳـﺖ ﺟﻬـﺖ اﺧـﺬ ﭘﺮواﻧـﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮح ﺑﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرسیﻫﺎی محلی از ﻧﻈﺮ اﺷﺠﺎر ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺑﺮ، ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒﻫﺎ، دست انداز ها پنجره ها و دیگر عناصر معماری بناهای همجوار به شهرداری ارائه شود.

2-2-10 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻌﻤـﺎری ﺷـﻬﺮی اﺻـﻔﻬﺎن و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی از ﻧﺰول ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻮﺟـﻮد ﺷـﻬﺮ ﻻزم اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺪرﻳﺠﺎً ﺑـﺮای ﮔﺬرﻫﺎی اصلی ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻼت، ﻣﺎدیﻫﺎ و اﻧﻬـﺎر، ﻣﺤﻮرﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ و ﻣﺤﻮرﻫـﺎی ﺧـﺪﻣﺎتی، ﻣﺤﻮرﻫـﺎ و ﻣﺤﻮﻃـﻪﻫـﺎی ﺗﺎریخی و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی، ﻃـﺮحﻫـﺎی ﺟﺰﺋﻴـﺎت ﺷﻬﺮﺳـﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و در ﻗﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻃـﺮحﻫـﺎ، ﺑﻨﺎﻫـﺎ و ﻣﺤﻮﻃـﻪﻫـﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﺣﺪاث ﮔﺸﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺴﺎزی، ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

2-2-11 اولویت تهیه طرح های جزئیات شهرسازی و معماری محورها و مراکز به شرح زیر می باشد:

  1. مراکز مناطق پیشنهادی
  2. مراکز نواحی پیشنهاد
  3. مرکز خدماتی منطقه تاریخی
  4. محورهای شهری قدیم و جدید
  5. مادی ها و انهار
  6. گذرهای اصلی بین محلات قدیم و جدید
به این مطلب امتیاز دهید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

ارتباط از طریق واتساپ

لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید

ساعت تماس

با کارشناسان ما تماس بگیرید

031-35123

keyboard_arrow_up