دریافت کد نوسازی ملک در اصفهان - تهیه نقشه
پیج اینستاگرام مجوز اصفهان
کانال تلگرام مجوز اصفهان
آخرین مطالب
معرفی انواع نقشه های ساختمان
ارتفاع مجاز ساختمان و تعداد طبقات مجاز
راهنمای مراحل تشکیل پرونده ساختمان در شهرداری اصفهان

5-1 حریم سایه اندازی

5-1-1 حریم سایه اندازی فضایی است فرضی بین سطح زمین و سطحی مفروض از حد مجاز ساخت قطعه مالکیت شمالی در سطح همکف که با زاویه 45 درجه به سمت جنوب قرار می گیرد. بدین معنی که ارتفاع بنای واقع در جنوب یک قطعه مالکیت نبایستی از 40% طول قطغه مالکیت شمالی تجاوز کند. (تصاویر شماره 4 الف و ب)

تبصره: در صورتی که پلاک شمالی به صورت یک قطعه مالکیت با ابعاد مختلف و اشکال هندسی نامنظم باشد 40% طول قطعه مالکیت شمالی براساس مساحت پلاک محاسبه می گردد. (تصویر شماره 6)

5-1-2 رعایت ضوابط مربوط به سایه اندازی در مورد کلیه بناهایی که در مجاورت یک قطعه مالکیت احداث می شود، به استثناء بندهای 3-1-5، 5-1-5، 6-1-5، 7-1-5 و تبصره های ذیل آن ها الزامی است.

5-1-3 ارﺗﻔﺎع ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺠﺎز ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮای ﻗﻄﻌـﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ دارای اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ رسمی ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﻳﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗـﺪیمی و تفکیکی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺳـﺎل 1367 ﻳـﺎ تفکیکی ﻣﺼـﻮب ﺑـﺎ ﻛـﺎرﺑﺮی ﻣﺴﻜﻮنی ﻣﺸﺮوط ﺑـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ ﺳـﻄﺢ اﺷـﻐﺎل ﻣﺠـﺎز، ارﺗﻔـﺎع ﻣﺠـﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و رﻋﺎﻳـﺖ ﻛـﺪ ارﺗﻔـﺎعی ﻣﺼـﻮب ﻃـﺮح ﺑـﺎزﻧﮕﺮی ﻃـﺮح تفصیلی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دو ﻃﺒﻘﻪ روی ﭘﻴﻠﻮت (10/5 ﻣﺘـﺮ) ﺑﺪون اﻟﺰام رﻋﺎﻳـﺖ %40 ﻃـﻮل ﭘـﻼک ﺷـﻤﺎلی و ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻣﻔـﺎد ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ذﻳﻞ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ میﺑﺎﺷﺪ:

ﺗﺒﺼﺮه 1: ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ واﻗﻊ در ﺣﺮاﺋﻢ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری (ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﺸـﺪه) و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﻠﻴـﻪ ﻗﻄﻌـﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻫﻤﺠﻮار ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟـﺪ ارزش ﺗـﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری (ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ﻳـﺎ ﻧﺸﺪه) ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺮاﺋﻢ از ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ﻓﻮق مستثنی ﺑﻮده و ﺗﺎﺑﻊ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اداره ﻛﻞ ﻣﻴـﺮاث ﻓﺮهنگی و ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﻨـﺪرج در ﻫﻤـﻴﻦ دﻓﺘﺮﭼـﻪ می باشد.

ﺗﺒﺼﺮه 2: ﺻﺮﻓﺎ در ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺟﻨﻮب ﭘﻼکﻫﺎی ﺷـﻤﺎلی (در ﺑـﻪ ﺣﻴـﺎط) اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺗﺎ ﻛﺪ ارﺗﻔـﺎعی ﻣﺼـﻮب ﻃـﺮح ﺑـﺎزﻧﮕﺮی ﻃـﺮح تفصیلی (ارﺗﻔﺎع ﻣﺠﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن) ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺟﺮای ﺻﺮﻓﺎ یک ﺷﻜﺴـﺖ ﺑـﺎ زاوﻳـﻪ 90 درﺟﻪ و ﺑﺪون اﺣﺪاث ﭘﺦ و اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ 4 ﻣﺘﺮی از ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ از ﻟﺒﻪ ﻋﻘﺐنشینی ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از 3 ﻣﺘﺮ ﻧﮕﺮدد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 7 ﻣﺠﺎز میﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 3: در ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺟﻨﻮب ﭘﻼکﻫﺎی ﺷﻤﺎلی (در ﺑﻪ ﺣﻴﺎط) اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻋﻘﺐنشینی ﺷﺪه و اﺣﺪاث ﺑﺎزﺷﻮ در آن ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ داﺷـﺘﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ 6 ﻣﺘﺮی از ﻟﺒﻪ ﺷﻤﺎلی ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺗـﺎ ﻟﺒـﻪ ﻋﻘـﺐنشینی ﺷـﺪه و در ﺻﻮرت اﺣﺪاث دﻳﻮار ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎیی ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 1/75 ﻣﺘﺮ ﻣﺠﺎز اﺳـﺖ. (ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 8) در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺪاث ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎیی، ﺳﻘﻒ سبک و ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﻘﻒ ﻓﻀﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺻـﻮرتی ﻛـﻪ ﻋﻤﻖ ﻓﻀﺎی ﻋﻘﺐنشینی ﺷـﺪه (ﺣﺪﻓﺎﺻـﻞ دﻳـﻮار ﺑـﺎ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺑﻨـﺎیی ﺗـﺎ ﻟﺒـﻪ ﻋﻘﺐنشینی ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از 3 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻟﺒﻪ ﺷﻤﺎلی ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﻋﻘﺐنشینی ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ 4 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺪاث ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺎزﺷـﻮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت درب در ﺟﺪاره ﻋﻘﺐنشینی ﺷﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ اﻣﺎ اﺣﺪاث ﺳﻄﻮح ﻧﻮرﮔﻴﺮی ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﺠﺮه در ﺟﺪاره ﻋﻘﺐنشینی ﺷﺪه ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺗـﺎ ارﺗﻔـﺎع 1/75 ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎیی رﻓﻊ ﻣﺸﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮدد و از ارﺗﻔﺎع 1/75 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑـﺎﻻ ﭘﻨﺠـﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزﺷﻮ ﻣﺤﺪود ﺑﺎ زاوﻳﻪ 45 درﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺮون ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎت اﺟﺮا ﮔﺮدد ﻣﺠﺎز میﺑﺎﺷﺪ. (ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 9) در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮسی ﻣﻮﻗﺖ و اﺿﻄﺮاری ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺬﻛﻮر اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮی ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ایمنی ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 4: در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﮔﺬر ﺷﺮقی ـ ﻏﺮبی در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ 2 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺷﻤﺎلی ـ ﺟﻨﻮبی ﻋﺮض ﮔﺬر ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ارﺗﻔـﺎع ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮای ﻗﻄﻌـﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺟﻨﻮبی اﺿﺎﻓﻪ میﮔﺮدد، ﻣﺸﺮوط ﺑـﻪ آن ﻛـﻪ از ﻛـﺪ ارﺗﻔـﺎعی ﻣﺼـﻮب ﻃـﺮح ﺑـﺎزﻧﮕﺮی ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ. در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ اﻳﺠـﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺷﻜﺴـﺖ ﻳـﺎ ﻋﻘﺐنشینی در ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎنی ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺗﺎ ﻛﺪ ارﺗﻔﺎعی ﻣﺼﻮب ﻃﺮح ﺑـﺎزﻧﮕﺮی و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنی و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 5: ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ یک ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺟﻨﻮبی ﺑﺎ دﺳﺘﺮسی ﻗﻄﻌـﻪ ﺷـﻤﺎلی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دارای اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ارﺗﻔـﺎع ﻣﺠـﺎز، ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع دﺳﺘﺮسیﻫﺎی دو ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 6: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﭘﻼک دارای اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ، ﻫﻤﺠﻮار ﮔﺬرﻫﺎی ﺷـﻴﺒﺪار ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﻫـﺮ یک از ﭘـﻼکﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ دارای دو دﺳﺘﺮسی درﮔﺬرﻫﺎیی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ آن دو دارای اﺧـﺘﻼف ﺳـﻄﺢ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﺒﻨـﺎی ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ارﺗﻔﺎع، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ دو ﮔﺬر ﻣﺠﺎور ﭘﻼکﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.

4-1-5 در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻤﺎلی، تفکیک ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز ﺧـﻼف ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ تفکیک ﻓﻴﺰیکی ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ تفکیکی ﺑﺎﺷـﺪ و ﻳـﺎ دارای آرای ﻣﺎده ﺻﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﻔﺎع ﭘﻼک ﺟﻨـﻮبی، %40 ﻃـﻮل اوﻟﻴﻪ ﭘﻼک ﺷﻤﺎلی ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻗﺒﻞ از تفکیک ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﻛـﻪ از ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻛـﺪ ارﺗﻔـﺎعی ﻣﺼﻮب ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.

5-1-5 ﭘﻼکﻫﺎیی ﻛﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل آن ﺑﻪ ﺻﻮرت %100 اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﻴﺎط ﭘﻼک ﺷﻤﺎلی ﻛﻤﺘﺮ از 2 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و ﭘـﻼک ﺷﻤﺎلی دارای ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل 1367 و ﻳـﺎ دارای آراء ﻣﺎده ﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ رﻋﺎﻳـﺖ ﺣـﺮﻳﻢ ﺳـﺎﻳﻪاﻧـﺪازی اﻟﺰامی نمیﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺎیستی ﺣﺮﻳﻢ ﺳﺎﻳﻪاﻧﺪازی 45 درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘـﻼکﻫـﺎی ردﻳـﻒ دوم رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔـﺎع ﻣﺠـﺎز ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻛـﺪ ارﺗﻔـﺎعی ﻣﺼﻮب ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺖ. (ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ارﺗﻔﺎعی و اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ)

6-1-5 ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎلکیتی ﻛﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل آنﻫﺎ ﭘﻼک ﻳﺎ ﭘﻼکﻫﺎی ﺷـﺮقی ـ ﻏﺮبی دارای اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ رسمی ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪیمی و تفکیکی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳـﺎل 1367 ﻳـﺎ تفکیکی ﻣﺼـﻮب ﺑـﺎ ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺴﻜﻮنی ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت ﺑـﺎ ﻓﻀـﺎی آزاد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮقی ـ ﻏﺮبی ﻣﺬﻛﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ارﺗﻔﺎع ﻣﺠﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﻃﺒﻘﻪ روی ﭘﻴﻠﻮت (10/5 ﻣﺘﺮ) اﺳﺖ. در ﺻﻮرتی ﻛـﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺠﺎور ﺳﻄﺢ اﺷـﻐﺎل 60 درﺻـﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺮقی ـ ﻏﺮبی (ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠـﺎز) واﻗـﻊ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺗﺎ ﻛﺪ ارﺗﻔﺎعی ﻣﺼﻮب ﻃـﺮح ﺑـﺎزﻧﮕﺮی ﻃـﺮح تفصیلی و ﺑـﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در ﻫﻤـﻴﻦ دﻓﺘﺮﭼـﻪ ﺑﻼﻣـﺎﻧﻊ است.

ﺗﺒﺼﺮه1: در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل (ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﻨﺎ) ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺠﺎور ﻓﻀﺎی آزاد و ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺮقی ـ ﻏﺮبی ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﻮام واﻗـﻊ ﺷﻮد ارﺗﻔﺎع ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺑﻨـﺪ ﻓـﻮق ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و اﻋﻤﺎل میﮔﺮدد. (ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره11)

ﺗﺒﺼﺮه2:  رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی 2 و 3 ذﻳﻞ ﺑﻨﺪ 5-1-3 در ﺧﺼﻮص ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺰامی اﺳﺖ.

5-1-7 ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎلکیتی ﻛﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل آنﻫﺎ ﭘﻼک ﻳﺎ ﭘﻼکﻫﺎی ﺷـﺮقی ـ ﻏﺮبی دارای آراء ﻣﺎده ﺻﺪ مبنی ﺑـﺮ ﺟﺮﻳﻤـﻪ و ﺗﺨﺮﻳـﺐ و داراي تفکیک ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﺧﻼف ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼـﻮب ﺑﺎﺷـﺪ و ﻳـﺎ ﻓﺎﻗـﺪ ﺳـﻨﺪ رسمی ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻗﻄﻌـﻪ تفکیکی ﺑﺎﺷـﺪ ارﺗﻔـﺎع ﻣﺠﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻼک ﺟﻨـﻮبی ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ ﺳـﺎﻳﻪاﻧـﺪازی ﭘﻼکﻫﺎی ردﻳﻒ دوم و رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﻨـﺪرج در ﻫﻤﻴﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب تفکیک ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻛـﺪ ارﺗﻔـﺎعی ﻣﺼﻮب ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح تفصیلی ﻣﺠﺎز میﺑﺎﺷﺪ.

5-1-8 در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎ ﺟـﺎن ﭘﻨـﺎه ﺑـﺎم، دﺳـﺘﮕﺎه ﭘﻠـﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺰ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻳﻪ اﻧﺪازی ﻣﺤﺴﻮب میﮔﺮدد.

5-1-9 در ﺻﻮرتی ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺷـﻤﺎلی یک ﻗﻄﻌـﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﮔﺬر ﺑﺎ اﺑﻌﺎد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻔﺎوت وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ارﺗﻔﺎع ﻣﺠﺎز ﭘﻼک ﺟﻨﻮبی ﺑﻪ تفکیک در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻫﻤﺠﻮاریﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻋﻤﺎل میﮔﺮدد. (ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 12)

5-1-10 ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﻛﻒ ﺗﺎ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﭘﻴﻠـﻮت 2/40 و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن 2/60 ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﻛﻒ ﺗﺎ ﻛﻒ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺴﻜﻮنی 3/20 ﻣﺘﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.

5-1-11 احداث سرپله روی بام ضمن رعایت سایه اندازی روی پلاک ﺷﻤﺎلی ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻣﺘﺮ ﻋﻘﺐ نشینی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل و ارﺗﻔﺎع ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

محاسبه طول پلاک شمالی
مقدار عقب نشینی
مقدار عقب نشینی با رعایت حریم سایه اندازی
مقدار عقب نشینی با رعایت حریم سایه اندازی
محاسبه اختلاف ارتفاع در گذرهای شیبدار
تعیین ارتفاع پلاک جنوبی
1.7/5 - (3 امتیاز)

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

ارتباط از طریق واتساپ

لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید

ساعت تماس

با کارشناسان ما تماس بگیرید

031-35123

keyboard_arrow_up