دریافت کد نوسازی ملک در اصفهان - تهیه نقشه
پیج اینستاگرام مجوز اصفهان
کانال تلگرام مجوز اصفهان
آخرین مطالب
معرفی انواع نقشه های ساختمان
ارتفاع مجاز ساختمان و تعداد طبقات مجاز
راهنمای مراحل تشکیل پرونده ساختمان در شهرداری اصفهان

9- ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﺑﻨﺎ

9-1 در ﺻﻮرتی ﻛﻪ از زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ، اﻧﺒـﺎری، ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺑﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺟﺰء ﺳـﻄﺢ ﺗـﺮاﻛﻢ زﻳﺮﺑﻨﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

9-2 اﻳﻮان و ﺑﺎﻟﻜﻦ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﺑﻨﺎ در ﺻﻮرتی ﻛﻪ از یک ﻃـﺮف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ½ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃـﺮﻓﻴﻦ آن ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 2/3 ﻣﺴﺎﺣﺖ آن و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻬﺎت آن ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ دﻳـﻮاره ﺷﻴﺸـﻪ ﻳـﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺴﺪود ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﺢ آن ﺟـﺰ ﺳـﻄﺢ زﻳﺮﺑﻨـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب میﺷﻮد.

9-3 ﻧﻮرﮔﻴﺮﻫﺎیی ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آنﻫﺎ 7 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﺰء ﺳـﻄﺢ زﻳﺮﺑﻨﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

9-4 ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻘﺐ نشینیﻫﺎی ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺧﻂ ﺑﺪﻧـﻪ در ﻣﺤـﺪوده ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ورودی در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 6/0+ ﻣﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﮔﺬر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺪون ﻣـﺎﻧﻊ، درب ورودی ﺷﻴﺸﻪای و … ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮔـﺬر ﻋﻤـﻮمی ﺑﺎﺷـﺪ ﺟـﺰء ﺳـﻄﺢ زﻳـﺮ ﺑﻨـﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

تبصره1: در ﭘﻼکﻫﺎی ﺷﻤﺎلی ﺳﻘﻒ ورودی ﻧﺒﺎیستی از ﺣﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع آن 3 ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

9-5 ﺳﻄﺢ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻪای ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری ﻃﺮاحی و اﺟﺮا میﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ آﺗﺶ ﻧﺸﺎنی ﺟـﺰء ﺳـﻄﺢ زﻳﺮﺑﻨﺎ ﻣﺤﺴﻮب نمیﺷﻮد.

9-6 ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض، ﺳﻄﺢ یک واﺣﺪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻣـﺎﻧﻮر 25 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ میﺷﻮد.

9-7 ﺳﻄﻮح ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻋﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻪ، ﺳﺮﺳﺮا، راﻫﺮو، ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﺳﺮاﻳﺪاری و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی رﻓﺎهی و ﺧﺪﻣﺎتی ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻮارض ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

9-8 ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﻔﻴﺪ یک واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮنی 60 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، یک واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺘـﺮی 50 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ، یک واﺣـﺪ ﺗﺠـﺎری ﻣﺤﻠـﻪای و ﻧﺎﺣﻴﻪای 25 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، یک واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺷﻬﺮی 50 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ میﺑﺎﺷﺪ.

9-9 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﺗﻔﺎع ﭘﻴﻠﻮت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 2.60 ﻣﺘﺮ از ﻛﻒ ﺗﺎ زﻳﺮ ﺳـﻘﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و اﻧﺒﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد، در ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﺟﺰ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺮﺑﻨﺎی ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ نمیﺷﻮد.

9-10 در ﻛﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎیستی ﻣﻌـﺎدل ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﻣﺠﺎز در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ اﺿـﺎﻓﻪ اﻳـﻮان، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ %70 ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻟﺺ ﻋﺮﺻﻪ میﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ 20 درﺻﺪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑـﺎقی ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ رﻳﺸﻪدار اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ.

تبصره1: در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻛﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎتی ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎدل ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﻣﺠﺎز و ﺣﺪاﻛﺜﺮ %80 ﺧﺎﻟﺺ ﻋﺮﺻﻪ میﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

9-11 ﭘﻴﺶآﻣﺪگی آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑـﺎران ﮔﻴﺮ در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم وﺟﻮد ﺑﺎﻟﻜﻦ و ﭘﻴﺶ زدگی در ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدل 80 ﺳﺎنتیﻣﺘﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺸﺮﻓﻴﺖ و ﺳﺎﻳﻪاﻧﺪازی و ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺰ زﻳﺮﺑﻨﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

به این مطلب امتیاز دهید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

ارتباط از طریق واتساپ

لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید

ساعت تماس

با کارشناسان ما تماس بگیرید

031-35123

keyboard_arrow_up