دریافت کد نوسازی ملک در اصفهان - تهیه نقشه
پیج اینستاگرام مجوز اصفهان
کانال تلگرام مجوز اصفهان
آخرین مطالب
معرفی انواع نقشه های ساختمان
ارتفاع مجاز ساختمان و تعداد طبقات مجاز
راهنمای مراحل تشکیل پرونده ساختمان در شهرداری اصفهان

14- ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﺎزی (آﭘﺎرﺗﻤﺎنﺳﺎزی)

14-1 ﺗﻌﺎرﻳﻒ

 • ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎنی: ﺑﻪ یک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﻜﻮنی اﻃﻼق میﺷﻮد ﻛﻪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ 5 واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴﻜﻮنی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و دارای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺸﺎع و ﻣﺸﺘﺮک آزاد، ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ، دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻪ و ورودی ﻳﺎ ورودیﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﭘﻴﻠﻮت: قسمتی از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺒـﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻀﺎیی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﺑﺪون دﻳﻮارﻫﺎی ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎصله زﻳﺮ ﺳﻘﻒ آن از ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺒﺮ 2.40 ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 2.60 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻓﻀﺎی ورودی و اﻧﺘﻈﺎر (ﻻبی): ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮمی اﺷﺘﺮاکی ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻤﻊ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ورودی اﺳﺖ و میﺗﻮاﻧﺪ دارای ﻣﺸﺎﻋﺎت ﺳﺮاﻳﺪاری، آﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاشتی باشد.
 • ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت: ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎنی (ﺣﺪاﻛﺜﺮ 7 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ واﺣﺪ) ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاشتی و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ.
 • ﺳﺮاﻳﺪاری: ﻓﻀﺎیی اﺳﺖ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﺳﺮاﻳﺪار ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﮕﻬﺒﺎنی از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﻓﻀﺎ در ﭘﻴﻠﻮت ﻳﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ و در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ورودی ﻳﺎ ورودیﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار دارد.
 • اﻧﺒﺎری: ﻓﻀﺎیی اﺳﺖ ﻣﺠﺰا از واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎنی واﻗﻊ در ﭘﻴﻠﻮت ﻳﺎ زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری وﺳﺎﻳﻞ ﻏﻴﺮﺧﻄﺮﻧﺎک. (اﻧﺒﺎری واﺣﺪﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﺮاکی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد).
 • ﭘﻴﺶ ﻓﻀﺎ: ﻓﻀﺎی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ورودی در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎی ﺗﻘﺴﻴﻢﻛﻨﻨﺪه و ﺣﺮﻳﻢ ورودی واﺣﺪﻫﺎ در ﻃﺒﻘﺎت.
 • ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺸﺎع: ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک از ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﻴﺎنی آﭘﺎرﺗﻤﺎنی ﻛﻪ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن تملک آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻫﻤﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد. ﺳﻄﻮح (ﻓﻀﺎﻫﺎی) ﻣﺸﺎع ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﻓﻀﺎی ورودی و اﻧﺘﻈﺎر (ﻻبی) ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﺳﺮاﻳﺪاری، ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ، دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻪ، آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﻓﻀﺎی ﺑﺎز (ﺣﻴﺎط)، اﺳﺘﺨﺮ و دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ورزشی و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎیی ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮمی ﭘﻴﺶبینی و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • ﻓﻀﺎی ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت: ﻓﻀﺎﻫﺎیی ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎتی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در آن ﻧﺼﺐ میﺷﻮﻧﺪ.
 • ﻣﺠﺮای ﺗﻬﻮﻳﻪ: ﻓﻀﺎیی ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاشتی و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار میﮔﻴﺮد.
 • راﻳﺰر: ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در ﻃﺒﻘﺎت.
 • راﻣﭗ (ﺷﻴﺒﺮاﻫﻪ): ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺒﺪار ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻴﺐ 15 درﺻﺪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ﺳﻄﻮح زﻳﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎ (ﺳﻄﻮح دارای اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ).
 • ﻣﺠﺮای ﭘﺮﺗﺎب زﺑﺎﻟﻪ: ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪ از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﺨﺰن زﺑﺎﻟﻪ در ﻫﻤﻜﻒ.

14-2 ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺎم

14-2-1 ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮﺑﻨﺎی ﻣﻔﻴﺪ یک واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮنی 60 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ میﺑﺎﺷﺪ.

14-2-2 ﭘﻴﺶبینی اﻧﺒﺎری ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮنی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻳﺮﺑﻨﺎ اﻟﺰامی اﺳﺖ. ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث اﻧﺒﺎری ﺻﺮﻓﺎ در زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﭘﻴﻠﻮت ﺑﺎ دﺳﺘﺮسی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﺎز میﺑﺎﺷﺪ.

14-2-3 اﺣﺪاث ﺳﺮاﻳﺪاری ﺟﻬﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی دارای ده ﺗﺎ 24 واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮنی ﺣﺪاﻛﺜﺮ 30 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺮای ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی ﺑﺎ 25 واﺣﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 60 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻟﺰامی اﺳﺖ (ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻠﻮک آﭘﺎرﺗﻤﺎنی ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺼﺎر اﺳﺖ).

14-2-4 اﺣﺪاث ﻓﻀﺎی ورودی و اﻧﺘﻈﺎر (ﻻبی) و ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺮای ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی دارای 10 واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮنی و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻟﺰامی اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه1: ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻻبی ﺑﺮای ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی 10 ﺗﺎ 24 واﺣﺪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ واﺣﺪ 5 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ (ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻠﻮک آﭘﺎرﺗﻤﺎنی) و ﺑﺮای ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی 24 واﺣﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ واﺣﺪ 7 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ (ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻠﻮک آﭘﺎرﺗﻤﺎنی) میﺑﺎﺷﺪ.

14-2-5 ﻃﺮاحی ورودی ﭘﻴﺎده اصلی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا از ﻓﻀﺎی ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ورودی و اﻧﺘﻈﺎر (ﻻبی) و دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

14-2-6 دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ ﻓﻀﺎی آزاد آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

14-2-7 ﺣﺪاﻗﻞ %50 ﻓﻀﺎی آزاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از %20 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻋﺮﺻﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻃﺮاحی ﻓﻀﺎی آزاد در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﻟﺰامی اﺳﺖ.

14-2-8 در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری، ﻃﺮاحی ﻧﻤﺎی ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی واﻗﻊ در ﺑﺪﻧﻪ ﮔﺬرﻫﺎی اصلی ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﻴﺎس 1/50 و ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ و رﻧﮓ، ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶآﻣﺪگیﻫﺎ و ﻧﻮع ﺑﺎزﺷﻮ ﺑﺎﺷﺪ.

14-2-9 ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺟﺎنبی ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی آزاد ﭘﻼکﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺑﺎیستی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻤﺎی اصلی اﺟﺮا ﮔﺮدد و از به کار ﺑﺮدن ﻧﻤﺎی ﺳﻴﻤﺎن و ﻧﻘﺎشی ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

14-2-10 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ راﻳﺰر ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و دودﻛﺶﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﻟﺰامی اﺳﺖ.

14-2-11 رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ایمنی و ﺣﺮﻳﻖ و ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ایمنی و آﺗﺶﻧﺸﺎنی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره یک ﻫﻤﻴﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺿﺮوری ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت دﻳﺪه ﺷﻮد.

14-2-12 اﻳﺠﺎد ﻧﺎودانی و ﻣﺠﺎری آﺑﺮو در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮمی ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎز نمیﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻫﺪاﻳﺖ آب ﺑﺎران ﺑﺎیستی ﺑﻪ ﭼﺎهﻫﺎی ﺟﺬبی واﻗﻊ در ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.

14-2-13 ﺗﻌﺒﻴﻪ و ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺨﺎری و ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻮﻟﺮ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺎﺳﻴﺴﺎتی در ﺑﺪﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﮔﺬر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺎن و ﺑﺎ ﺑﻴﺮون زدگی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

14-2-14 ﭘﻴﺶبینی و اﺣﺪاث ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺮای ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاشتی و ﻫﺪاﻳﺖ آن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی آزاد ﺑﺎم اﻟﺰامی اﺳﺖ.

14-2-15 ﭘﻴﺶبینی ﻣﺠﺮای ﭘﺮﺗﺎب زﺑﺎﻟﻪ و ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری زﺑﺎﻟﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ده واﺣﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ میﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه1: اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ از داﺧﻞ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، نمیﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﺧﻄﺮی از ﻧﻈﺮ ﺑﻮ، آﻟﻮدگی ﺻﻮتی (در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎیی زﺑﺎﻟﻪ) و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﻛﻨﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.

14-2-16 ﭘﻴﺶبینی ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﻳﺎ اﺳـﺘﻘﺮار ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ در ﻫﺮ واﺣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﺻـﻮرتی ﻛﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ از ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ روی ﺑﺎم اﻟﺰامی اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮات در ﻗﺴﻤﺖ ورودی ﭘﻴﺶبینی ﺷﻮد.

14-2-17 پیش‌بینی محل ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﻛﻨﺘﻮر ﺑﺮق، آب و ﮔﺎز و ﺻـﻨﺪوق پستی در ﻓﻀﺎیی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ایمنی اﻟﺰامی اﺳﺖ.

14-2-18 ﻧﺼﺐ آﺳﺎﻧﺴﻮر در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی 4 ﺳﻘﻒ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از روی ﺷﺎﻟﻮده اﻟﺰامی اﺳﺖ.

14-2-19 اﺣﺪاث ﭘﻠﻜﺎن اﺿﻄﺮاری ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭘﻠﻜﺎن اصلی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﺰامی اﺳﺖ.

14-2-20 ﺑﺮای ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی دارای ده واﺣﺪ ﻣﺴـﻜﻮنی و ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻴﺎط ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎ اﻟﺰامی اﺳﺖ و ﺑﺎیستی ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ واﺣﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 10 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ از ﻓﻀﺎی آزاد ﺣﻴﺎط در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

14-2-21 در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی دارای 25 واﺣﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺪاث ﻓﻀﺎی ﺑﺎزی و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻛﻮدﻛﺎن اﻟﺰامی اﺳﺖ و ﺑﺎیستی در ﻃﺮح ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.

14-2-22 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﭘﻠﻪﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎنی ﺿﺮوری اﺳﺖ.

14-2-23 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮرﮔﻴﺮی از ﺳﻘﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ (ﺷﻴﺸـﻪ ﺳﻜﻮرﻳﺖ، ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس) ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

14-2-24 در ﺻﻮرتی ﻛﻪ در ﭘﺎﮔﺮد ﭘﻠﻪ یک ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻴﺶ از یک واﺣﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎیستی ﻓﻀﺎیی ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 120 ﺳﺎنتیﻣﺘﺮ در ﺟﻠﻮی درب واﺣﺪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﮔﺮد ﭘﻠﻪﻫﺎ ﭘﻴﺶبینی ﺷﻮد.

14-2-25 ورودی آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎیستی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان ﺟﺎﻧﻤﺎیی ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪاﻻﺣﺪاث ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث آﺳﺎﻧﺴﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.

14-2-26 زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ دارای دﺳﺘﺮسی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻠﻪ و آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ و ﺳﻄﺢ ﻓﺮاﺗﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

14-2-27 ﭘﻴﺶبینی ﻓﻀﺎی ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮنی ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 200 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ یک واﺣﺪ و ﺑﻴﺶ از 200 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 2 واﺣﺪ اﻟﺰامی اﺳﺖ.

14-2-28 در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 24 واﺣﺪ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ %15 ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع واﺣﺪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﻬﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﺰامی اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه1: اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﺶ از یک واﺣﺪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴـﻜﻮنی در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

14-2-29 اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی آزاد ﺑﺮای ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ اﺧﺘﺼﺎصی در آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ﻣﺠﺎز نمیﺑﺎﺷﺪ. (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ 11-1-3 و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ذﻳﻞ آن).

14-2-30 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺮ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﺮدد آزاد و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک 25 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ میﺑﺎﺷﺪ.

به این مطلب امتیاز دهید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

ارتباط از طریق واتساپ

لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید

ساعت تماس

با کارشناسان ما تماس بگیرید

031-35123

keyboard_arrow_up