دریافت کد نوسازی ملک در اصفهان - تهیه نقشه
پیج اینستاگرام مجوز اصفهان
کانال تلگرام مجوز اصفهان
آخرین مطالب
معرفی انواع نقشه های ساختمان
ارتفاع مجاز ساختمان و تعداد طبقات مجاز
راهنمای مراحل تشکیل پرونده ساختمان در شهرداری اصفهان

16- ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

161 رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ ایمنی و ﺣﺮﻳﻖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ایمنی آﺗﺶﻧﺸﺎنی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره یک ﻫﻤﻴﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻟﺰامی اﺳﺖ.

16-2 ﻛﺎﻧﺎل کشی و اﺳﺘﻘﺮار ﻛﻮﻟﺮ در ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﻨﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﻟﺮ و ﺑﺮج خنک ﻛﻨﻨﺪه و ﻏﻴﺮه اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎیستی از دﻳﺪ ﻋﻤﻮم و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

16-3 در ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﻨﺎ، ﻛﺎﻧﺎل کشی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﺎً در درون ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺠﺎز ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺮدد.

16-4 حداکثر سطحی ﻛﻪ روی ﺑﺎم (ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺎم ﻣﺴﻄﺢ) میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻛﻮﻟﺮ، ﺑﺮج خنک ﻛﻨﻨﺪه و ﺳﺮﭘﻠﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد %15 ﺳﻄﺢ ﺑﺎم میﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ارﺗﻔﺎع آنﻫﺎ از آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﻨﺎ از 2 ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ ارﺗﻔﺎع ﺟﺰء ارﺗﻔﺎع ﻣﺠﺎز ﺑﻨﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻣﺘﺮ از ﺣﺪود ﺑﺎم ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

16-5 ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﮔﺬرﻫﺎی ﻋﻤﻮمی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و میﺑﺎیستی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ دﻓﻊ ﮔﺮدد. ﻫﺪاﻳﺖ آب ﻧﺎودانﻫﺎ و آبﻫﺎی سطحی میﺑﺎیستی در ﭼﺎهﻫﺎی ﺟﺬبی دﻓﻊ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدد.

16-6 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ و ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن راه آبﻫﺎی ﻋﻤﻮمی از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ، ﻣﺎدیﻫﺎ و ﺟﻮیﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ.

16-7 ﻧﺼﺐ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮاﻛﺶ و ﻛﻮﻟﺮﮔﺎزی در ﮔﺬرﻫﺎ و در ارﺗﻔﺎع ﻛﻤﺘـﺮ از 2.5 ﻣﺘﺮ ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺼﺐ ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ به کار ﺑﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی در ﺑﺪﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً در ﺣﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺎز و ﺑﺪون ﭘﻴﺶزدگی از دﻳﺪ ﻋﻤﻮم ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺮدد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

16-8 ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آن ﺑﺎیستی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

16-9 ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺼﻮب ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮی ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻮچک ﺑﻮدن ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎقی اﺳﺖ.

16-10 ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎز ﺑﺮای ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺑﺎطﻫـﺎ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﺒﺎیستی ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺑﺎطﻫﺎ ﮔﺮدد.

16-11 اﺣﺪاث ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮق و اﻳﺴﺘﮕﺎه‌های ﮔﺎز در ﻣﺠﺎورت اﻧﺒﺎر و ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﺳﺮﻳﻊاﻻﺷﺘﻌﺎل و ﻣﻮاد نفتی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ایمنی در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اداره آﺗﺶﻧﺸﺎنی و ﺧﺪﻣﺎت ایمنی ﺷﻬﺮداری ﺿﺮوری میﺑﺎﺷﺪ.

16-12 اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺴﺖ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺮق در ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﺑﺮیﻫﺎ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اراضی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﻣﺠﺎز میﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻴﭗ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺑﺮق ﻧﻴﺰ ﺑﺎیستی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺗﺒﺼـﺮه1: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده و اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮی در ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ.

16-13 در ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﻓﺮهنگی و ﻓﻀﺎﻫﺎی آزاد ﻋﻤـﻮمی و در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻮرﻫﺎی اصلی ﺷﻬﺮی، ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﺎیستی ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮزمینی اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎیی که اﺣﺪاث ﭘﺴﺖ در زﻳﺮزﻣﻴﻦ دﺷﻮار اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻜﺎنﻫﺎیی ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آبﻫﺎی زﻳﺮزمینی ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺑﻨﺎی آن ﺑﺎیستی ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻃﺮاحی ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺑﻮده و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮدد.

16-14 در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻴﺶ از 5 ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮقﮔﻴﺮ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ آن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ فنی اﻟﺰامی اﺳﺖ.

16-15 ﻧﺼﺐ آﺳﺎﻧﺴﻮر در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﺳﻘﻒ و ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻳـﺎ ارﺗﻔـﺎع ﺑﻴﺶ از 12 ﻣﺘﺮ از روي ﺷﺎﻟﻮده ﺗﺎ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺎم ﻛـﻪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ اﻟﺰاﻣـﻲ اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﻠﻮت ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.

16-16 از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻣـﻮازﻳﻦ اﻳﻤﻨـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ از ﻗـﺮاردادن آﺳﺎﻧﺴـﻮر در ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻠﻜﺎن ﺧﻮدداري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.

16-17 اﺣﺪاث ﭘﻠﻜﺎن ﺧـﺮوج اﺿـﻄﺮاري )ﻓـﺮار( در ﻓﺎﺻـﻠﻪاي ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﭘﻠﻜﺎن اﺻﻠﻲ در ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

16-18 در ﻃﺮاﺣـﻲ و اﺟـﺮا ﻛﻠﻴـﺔ ﺑﻨﺎﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻨﺎﻫـﺎي ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ، رﻋﺎﻳـﺖ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ﺣﺮﻳـﻖ و ﺳـﺎﻳﺮ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ (از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن) ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذيﺻﻼح اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

16-19 اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮاﻳﻲ و ﻧـﺎﻣﻨﻈﻢ از ﻧﻈـﺮ ﺳﻴﻤﺎﻳﻲ و …، ﻣﻄﻠـﻮب ﻧﻴﺴـﺖ و ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﺮق ﻣﻨﻄﻘـﻪاي و اداره ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻞﻛﺸﻲ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻓﻨـﻲ اﻳﻦ اﻣﻮر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

16-20 در اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ در ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ رﻋﺎﻳﺖ و اﺟﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

به این مطلب امتیاز دهید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

ارتباط از طریق واتساپ

لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید

ساعت تماس

با کارشناسان ما تماس بگیرید

031-35123

keyboard_arrow_up