پس از صدور پروانه ساختمان در اصفهان باید به سایت شهرداری مراجعه کرده و دستور تهیه نقشه را دریافت کنیم. برای طراحی نقشه‌های ساختمان می‌توان با دستور تهیه نقشه به یک مهندس طراح مراجعه کرد.

keyboard_arrow_up