هدف از انجام این کار کنترل تعداد ساختمان و جمعیت هر منطقه است که در هر منطقه از شهر اصفهان متفاوت است.

keyboard_arrow_up