1- ابتدا ابعاد زمین را بر اساس ابعاد پس از اصلاحی مندرج در دستور نقشه ترسیم می‌کنیم.
2- سپس پیشروی طولی زمین را بر اساس ابعاد طبق سند ترسیم می‌کنیم (بر اساس فرمول 60%+1.20) و یا میزان درصد اشغال مشخص شده در دستور نقشه

keyboard_arrow_up