از آنجایی که ارتفاع ساختمان در موضوع سایه‌اندازی و مشرفیت مؤثر است، عرض کوچه یا خیابان مجاور ملک به صورت مستقیم بر ارتفاع مجاز ساختمان تأثیر دارد.

keyboard_arrow_up