شرایط و موقعیت ملک، تجمیع قطعات، مساحت قطعه و بافت فرسوده از جمله شرایطی است که به یک ملک، طبقه مازاد تعلق می گیرد.

keyboard_arrow_up