همان طور که از اسم آن مشخص است، درخواست گواهی پایان کار ساختمان را بایستی پس از اتمام عملیات اجرایی ساختمان ثبت کرد. به هنگام کنترل و بازدید از ساختمان نباید هیچ عملیات ناقص و نیمه کاره مانده باشد.

keyboard_arrow_up