بازسازی بافت فرسوده می‌تواند به شهروندان مزایای مختلفی را ارائه دهد که عبارتند از:
بهبود کیفیت زندگی، ایجاد فرصت‌های شغلی، ارتقای ارزش ملک، بهبود امنیت، حفظ میراث تاریخی و فرهنگی

keyboard_arrow_up