احداث خرپشته در مجاورت گذر در ارتفاع بیشتر از خط آسمان مجاز نیست و تنها به صورت شیبدار مجاز است.

keyboard_arrow_up