الف) 12 متر مربع

ب) 6 درصد مساحت زمین (مطابق بخشنامه جدید مساحت بعد از اصلاحی در نظر گرفته می شود).

keyboard_arrow_up