میزان ارتفاع ساختمان ها با توجه به خط آسمان، هم تراز بودن دست انداز بازشوهای همه طبقات، حداکثر ارتفاع درب های ورودی و … در مطلوبیت منظره شهری اهمیت دارد.

keyboard_arrow_up