پارکینگ مشاع، پارکینگی است که مالکیت آن کاملاً در اختیار یک نفر نبوده و همه مالکین به نسبت سهم خود حق استفاده از آن را دارند.

keyboard_arrow_up