اگر پارکینگ طراحی شده طبق استانداردها طراحی نشده باشد و برای پارکینگ‌های دیگر مزاحمت ایجاد کند، پارکینگ درگیر نام دارد.

keyboard_arrow_up