براساس ضوابط عمومی ساختمان در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، برای هر طبقه از ساختمان، در کاربری‌های مختلف، حداقل ارتفاع استاندارد تعیین شده است.

keyboard_arrow_up