طراحی هرگونه پنجره، بازشو یا هرگونه مشرفیت به دلیل بحث محرمیت و حق و حقوق همسایگان در پخ ساختمان ممنوع است.

keyboard_arrow_up