طراحی و اجرای پیش آمدگی ساختمان در معابر با عرض کمتر از 12 متر و برای ساختمان های مجاور بزرگراه ها ممنوع است.

keyboard_arrow_up