شهرداری اصفهان در برخی از مناطق تحت شرایط خاصی یک طبقه مازاد، علاوه بر تعداد طبقات مجاز به ساختمان های واجد شرایط اختصاص می دهد.

keyboard_arrow_up