در صورتی که تمامی استعلامات مثبت شود، مبلغی به عنوان عوارض ساختمانی و نوسازی از مالک ساختمان دریافت می شود.

keyboard_arrow_up