در صورتی که مالک فوت شده باشد، گواهی انحصار وراثت به انضمام وکالتنامه متقاضی، از طرف ورثه، و در مورد ورثه صغیر، اجاره نامه رسمی قیم لازم است. در اینصورت، در حقیقت مالکیت مشاعی می‌شود که نام آنها در انحصار وراثت می‌آید.

keyboard_arrow_up