در دستور نقشه سه نوع ابعاد ملک وجود دارد: ابعاد طبق سند، ابعاد وضع موجود و ابعاد باقیمانده.
پس از بررسی توسط شهرداری، ابعاد باقیمانده ملک مشخص می‌شود.

keyboard_arrow_up