برای تشکیل پرونده پروانه ساختمان در اصفهان، مالک ساختمان یا شخصی که از طرف او وکالت دارد، باید درخواست پروانه را در شهرداری ثبت کند.

keyboard_arrow_up