دریافت کد نوسازی ملک در اصفهان - تهیه نقشه
پیج اینستاگرام مجوز اصفهان
کانال تلگرام مجوز اصفهان
آخرین مطالب
معرفی انواع نقشه های ساختمان
ارتفاع مجاز ساختمان و تعداد طبقات مجاز
راهنمای مراحل تشکیل پرونده ساختمان در شهرداری اصفهان

15- ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻧﻤﺎﺳﺎزی

15-1 نماسازی

15-1-1 ﻃﺮاحی و اﺟﺮای ﻧﻤﺎی ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎیستی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺒﺎنی و اﺻﻮل ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اقلیمی و محلی ﺷﻬﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮم آورد ﺑﺎﺷﺪ.

15-1-2 ﻃﺮح ﻧﻤﺎﻫﺎی اصلی و ﺟﺎنبی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن میﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﻘﻴﺎس 1:50 و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت و دﻳﺘﺎﻳﻞﻫﺎی اﺟﺮایی ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓ، ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎورﻳﻦ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺮاح ﻣﻌﻤﺎر و دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه1: در ﻣﺤﺪوده ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﻃﺮح ﻧﻤﺎی 1:50 ﺑﺎیستی ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه2: ﻧﻤﺎی اصلی ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﮔﺬرﻫﺎ، ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی میﺑﺎﺷﺪ و از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی و ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﺎی ﺟﺎنبی ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﭘﻼکﻫﺎی ﻣﺠﺎور اﺳﺖ و از ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﻣﻴﺎدﻳﻦ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

15-1-3 رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ و ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺪﻧﻪ و ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ، رﻧﮓ ”ﻛﺮم و ﺑﮋ“ اﺳﺖ (رﻧﮓ آﺟﺮ سنتی).

ﺗﺒﺼﺮه1: اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎی روﺷﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻬﻮه‌ای روﺷﻦ، آبی ﻓﻴﺮوزه‌ای، اﺧﺮایی و ﮔﻞبهی ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺨﻮان ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد ﻣﺠﺎز ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻧﮓ ﻣﻜﻤﻞ و ﺑﺮای ﺗﻨﻮع در ﻧﻤﺎ و ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ، ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه2: اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎی ﺗﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در %5 ﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

15-1-4  در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن، ﺣﺪاﻗﻞ 60 درﺻﺪ و در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 50 درﺻﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺪﻧﻪ و ﻧﻤﺎی ﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎیستی ﺑﺎ ”آﺟﺮ“ ﺑﺎ رﻧﮓ ”ﻛﺮم و ﺑﮋ“ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎنتیﻣﺘﺮ ﻧﻤﺎﺳﺎزی ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه1: اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓﻫﺎی طبیعی و ﻣﺼﻨﻮعی ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻧﻜﺎت ایمنی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻤﺎی اصلی ﺻﺮﻓﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ آﺟﺮ و ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 20 درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه2: اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮمی و ﻳﺎ ﭼﻮب (طبیعی و ﻣﺼﻨﻮعی ﺑﺎ دوام ﺑﺎﻻ) در ﻧﻤﺎﻫﺎی اصلی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻧﻜﺎت ایمنی، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻤﺎی اصلی و ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺻﺮﻓﺎً و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 10 درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه3: اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎی ﺷﻴﺸﻪای، ﺷﻴﺸﻪﻫﺎی رﻓﻠﻜﺲ در ﻧﻤﺎی اصلی و ﺟﺎنبی ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه4: اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺮی (ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻫﺎی رومی) و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه5: اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﻫﺎی ﭘﺮده‌ای ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ، ﺷﻴﺸﻪ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮمی و دولتی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه6: ﺟﻨﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻤﺎ در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ میﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎﻛﺴﺎزی ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدگیﻫﺎی زﻳﺴﺖ محیطی و ﺑﺼﺮی ﻧﺸﻮد.

15-1-5 ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﺳﻄﻮح ﻧﻮرﮔﻴﺮی، ﺗﻬﻮﻳﻪ و…) در ﻧﻤﺎی اصلی ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 25 درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﻧﻤﺎی اصلی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ایمنی و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

15-1-6 اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮمﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف، ﻧﻘﻮش ﮔﭽﺒـﺮی و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی رﻧﮓﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺒﺎنی و اﺻﻮل ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤـﺎری ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ.

15-1-7 ﻧﻤﺎﺳﺎزی ﺳﻄﻮح ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی آزاد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﻤﺎلی و ﻣﺠﺎورﻳﻦ اﻟﺰامی اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎلک ﺑﻨﺎی اﺷﺮاف دار اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه1:  ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﻤﺎلی و ﻣﺠﺎورﻳﻦ ﺷﺮقی و ﻏﺮبی ﺑﺎیستی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻤﺎی اصلی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر (ﻣﺠﺎورﻳﻦ) اﺟﺮا ﮔﺮدد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎی ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺟﺎنبی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎیستی ﺑﺎ آﺟﺮ ﻧﻤﺎ و اﻟﺰاﻣﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮد (ﭘﻼک ﻣﺸﺮف) اﺟﺮا ﮔﺮدد.

15-1-8 ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﮔﺬرﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﺧﺎرجی و داخلی ﺑﻨﺎﻫﺎیی ﻛﻪ از ﮔﺬرﻫﺎی ﻋﻤﻮمی ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮداری ﻧﻤﺎﺳﺎزی ﺷﻮد.

15-1-9 ﻧﻤﺎﺳﺎزی ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻫﻤﻴﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻟﺰامی اﺳﺖ و ﺻﺪور ﮔﻮاهی ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻛﺎری ﺑﻨﺎ در ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ از ﮔﺬرﻫﺎی ﻋﻤﻮمی و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ از ﻓﻀﺎی آزاد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻫﻤﺠﻮار و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ایمنی و ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در ﻫﻤﻴﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ میﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد واﻗﻊ در ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ اصلی میﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺷﻬﺮداری ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.

15-1-10 دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﻧﻤﺎﻫﺎ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ.

15-1-11 ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﭼﻴﻠﺮ، ﻛﻮﻟﺮ و ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻮﻟﺮ، اﺳﭙﻴﻠﻴﺖ و )…اﻟﺰاﻣﺎ میﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ 2 ﻣﺘﺮی از ﺑﺮ ﮔﺬر ﻳﺎ ﻓﻀﺎی آزاد ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺠﺎور در ﻣﺤﺪوده ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار، ﺟﺎﻧﻤﺎیی و ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

15-1-12 ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺮون زدگی اﺗﺎق آﺳﺎﻧﺴﻮر از ﻛﻒ ﺑﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎیستی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و از ﻣﻌﺎﺑﺮ اصلی دﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

15-1-13 ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﺎﺳﻴﺴﺎتی ﻧﻤﺎﻳﺎن در ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﺎرجی ﺑﻨﺎ (ﻧﻤﺎی اصلی و ﺟﺎنبی) ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

15-1-14 ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارای اﺗﺼﺎل ﻛﺎفی و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪا ﺷﺪن و ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻦ ﻧﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ.

15-1-15 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر کمک ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺳﻴﻤﺎی ﺑﺪﻧﻪﻫﺎی ﮔﺬرﻫﺎی اصلی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﻂ آﺳﻤﺎن (آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﻨﺎ)، ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻫﺮیک از ﻃﺒﻘﺎت، ﺣﺪ ﺑﺎﻻی دربﻫﺎی ورودی و ﺣﺪ ﺑﺎﻻی دﻳﻮار ﺣﻴﺎطﻫﺎی ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ و ﮔﺬرﻫﺎ ﺑﺎیستی ﻫﻢ ﺗﺮاز ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎیستی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری و در زﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﻃﺮح ﻧﻤﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد.

15-1-16 ﻟﺒﻪ ﺑﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻪ (ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ) ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﮔﺬر ﻳﺎ ﻓﻀﺎی آزاد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺟﺮا میﺷﻮد بایستی ﻫﻢ ﺗﺮاز ﺧﻂ آﺳﻤﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮ اﺟﺮا ﻧﮕﺮدد. ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻴﺒﺪار اﺟﺮا ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه: دﺳﺖ اﻧﺪاز ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺟﺪ ارزش ﺗﺎریخی و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهنگی ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد.

15-1-17 ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮرﻳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی آزاد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻘﻒ ورودیﻫﺎ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑـﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﻤﺎی اصلی ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

15-1-18 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺐدار در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی واﻗـﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه: در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎریخی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺐدار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮوانی، ﻓﻠﺰ و … ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

15-1-19 اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﺐ نشینی ﻳﺎ ﺟﻠﻮ آﻣﺪگی ﺑﺨﺶﻫﺎیی از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎتی ﺗﻮﺻﻴﻪ میﺷﻮد.

15-1-20 در ﻧﻤﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎیستی ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻔﺎظﻫﺎی ﻛﺮﻛﺮه‌ای، ﻧﺮده‌ای و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺒﺎنﻫﺎ و ﭼﺎرﭼﻮب دربﻫﺎی ریلی و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در داﺧﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﭘﻴﺶبینی ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺣﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و در ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺠﺎور دﺧﻞ و ﺗﺼﺮفی ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.

15-1-21 اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺟﺎﻧﻤﺎیی ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ در ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی، ﻣﺎدیﻫﺎ و… ﺑﻴﺸﺘﺮ از 30 ﺳﺎنتیﻣﺘﺮ ﻣﻤﻨﻮع میﺑﺎﺷﺪ.

15-1-22 اﺳﺘﻘﺮار و اﺟﺮای ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری، اداری، ﻣﺴﻜﻮنی، دﻓﺎﺗﺮ ﻛﺎر، ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎتی، اﻳﺠﺎد ﺳﺒﺰینگی و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺤﺎﻗﺎت و اﺿﺎﻓﺎت اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎیستی ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺷﻬﺮداری و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه1: در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺼﻮب بایستی ﺟﺎﻧﻤﺎیی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری (ﻃﺮاحی ﻧﻤﺎ) ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس 1:50 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

15-1-23 ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ بایستی در ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎ ﭘﻴﺶبینی ﮔﺮدد و ﭘﺲ از اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﭘﻴﺶبینی ﺷﺪه در ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎری ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻬﺮداری رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﻣﺠﺎز میﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازه و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار و اﺑﻌﺎد ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻬﺮداری اﺟﺮا ﮔﺮدد.

15-1-24 اﺟﺮای ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻧﻘﺎشیﻫﺎ در ﺑﺪﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎنبی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎیی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی و ﺧﺪﻣﺎتی در ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

15-1-25 ﺟﺎﻧﻤﺎیی ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﻣﺨﺎﺑﺮات و دﻛﻞﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاتی در ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی و ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺷﻬﺮداری ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

15-1-26 اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﻏﻴﺮﺷﻔﺎف و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ (ﮔﻮنی و ﺑﺮزﻧﺖ و..) در ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﺮﻓﺎً اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ایمنی (ﭘﻼستیک ﺷﻔﺎف، ﺗﻮری و…) ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

15-1-27 اﺟﺮای ﺑﺎم ﺳﺒﺰ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ایمنی ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و ﺗﻮﺻﻴﻪ میﮔﺮدد.

15-1-28 ﺳﻄﺢ ﺑﺎم ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی ﺑﺎ 5 واﺣﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎیستی ﺑﺎ آﺟﺮ سنتی، ﻣﻮزاییک و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻳﻖﻛﺎری ﺷﺪه ﺑﺎم (اﻳﺰوﮔﺎم و ﻳﺎ ﻗﻴﺮﮔﻮنی) ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮد.

15-1-29 اﺟﺮا و ﻧﻤﺎﺳﺎزی ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺪﻳﺪ اﻻﺣﺪاث ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ آﺟﺮ سنتی و ﻳﺎ ﻛﺎشی ﺑﺎ رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ آبی ﻓﻴﺮوزه‌ای، اﻟﺰامی اﺳﺖ.

15-1-30 ﻃﺮح ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺪﻧﻪﺳﺎزی و ﺳﻴﻤﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮر ﭼﻬﺎرﺑﺎغ (ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺪا ﺗﺎ ﻣﻴﺪان آزادی) ﻣﺤﻮر زاﻳﻨﺪه رود (ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﭘﻞ وﺣﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﻞ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ) و ﻣﺤﻮر ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﺧﻮاﺟﻮ ﺑﺎیستی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺳﺪ.

15-1-31 مسئول ﺑﺮرسی، ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻃﺮاحی ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺑﺮرسی و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﻴﻤﺎی ﺷﻬﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻛﻒ و ﺟﺪاره (از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ، ﭘﻴـﺎده‌راهﻫﺎ و.. ) ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮداری میﺑﺎﺷﺪ.

15-1-32 ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ (ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ از 23 ﻣﺘﺮ) ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻟﺰاﻣﺎً میﺑﺎﻳﺴﺖ ﻃﺮح آن ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

15-1-33 مسئوﻟﻴﺖ ﻃﺮاحی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﻤﺎﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻬﻨﺪس ﻃـﺮح و ﻧـﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤـﺎر ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن میﺑﺎﺷﺪ.

15-1-34 رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ 87/9/25 ﺷﻮرای ﻋﺎلی ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ارﺗﻘﺎ کیفی ﺳﻴﻤﺎ و ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی اﻟﺰامی اﺳﺖ.

15-2 ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺼﺎرکشی و دﻳﻮارﻫﺎ

ﻛﻠﻴﺎت ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺼﺎرکشی و دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻋﻼم میﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺼﺎرکشی و دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎیستی ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮعی و ﻣﻮضعی ﻻزم ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺳﺪ.

15-2-1 ارﺗﻔﺎع ﻛﻠﻴﻪ ﺣﺼﺎرﻫﺎ و دﻳﻮارﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺠﺎور از ﻛﻒ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺠﺎور ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

15-2-2 اﺣﺪاث ﺣﺼﺎر و دﻳﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﻓﻘﻂ در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﺑﺮیﻫﺎی آﻣﻮزشی، ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﺑﺎز (ﭘﺎرکﻫﺎ، ﺑﺎغﻫﺎ و ﻣﻜﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻧﻮان) و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی امنیتی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺠﺎز و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

15-2-3 در ﻣﻮرد ادارات و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮمی ﺿﺮورت دارد ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺮده ﻛﻮﺗﺎه و ﻳﺎ مشبک ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 80 ﺳﺎنتیﻣﺘﺮ آن میﺗﻮاﻧﺪ از ﻛﻒ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﻮار اﺟﺮا ﮔﺮدد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی ﺑﻴﺶ از 25 واﺣﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺮرات میﺷﻮﻧﺪ.

15-2-4 اﺟﺮای ﺣﺼﺎرکشی اﻃﺮاف اراضی ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮمی ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 60 ﺳﺎنتیﻣﺘﺮ ﻣﺠﺎز میﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﺷﺖ ﺷﻤﺸﺎد ﻳﺎ درﺧﺘﻜﺎری و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﺣﺼﺎرکشی و دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎیستی ﻃﺮح ﻻزم ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺳﺪ.

15-2-5 ﺑﺎیستی از ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺗﻮری و ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ادارات، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮمی در ﻻیه اول اﻳﻦ ﻣﺤﺪودهﻫﺎ (ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ) ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ از ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺠﺎور ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.

15-2-6 ﻓﻀﺎﻫﺎی آزاد ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی ﺑﺎیستی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮده، ﮔﻴﺎه و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺤﺼﻮر ﮔﺮدد ﻛﻪ از ﮔﺬرﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺎ ﻧﻈﺮ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ.

15-2-7 در ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دارای ﻛﺎرﺑﺮی ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮمی و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 3000 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از 30 ﻣﺘﺮ از ﮔﺬر اصلی، ﺑﺎیستی ﻋﻘﺐنشینی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 3 ﻣﺘﺮ از ﮔﺬر اصلی ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮد بنا و ﻳﺎ ﺣﺼﺎر ﻓﻀﺎی آزاد آن میﮔﺮدد.

15-2-8 حصارکشی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ ﺧﺎردار و ﻳﺎ ﻓﻨﺮ سیمی و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺼﺎرکشیﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﺻﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺼﺎر تلقی نمیﺷﻮد و میﺑﺎیستی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺼﺎرکشی و دﻳﻮارکشی ﭘﻴﺮاﻣﻮن اراضی در ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

15-2-9 حتی الامکان ﺑﺎﻳﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺰ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ﺑﺎ وﻳﮋگیﻫﺎی محلی ﺑﺮای ﺣﺼﺎرکشی ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

15-2-10 محوطهﺳﺎزی در ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺷﻴﻪ زاﻳﻨﺪه‌رود ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮده ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻳﻮار مشبک و ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪاﻛﺜﺮ 1.20 ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﻮار ﺻﻠﺐ و ﺑﺴﺘﻪ در اﻳﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.

15-2-11 ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰیکی ﺑﺮای ﺟﺪایی ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻮاره و ﭘﻴﺎده ﺑﺎیستی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮده، ﭼﻮب و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎهی در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﻴﺎده رو اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.

15-2-12 ارﺗﻔﺎع ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﭘﺮﭼﻴﻦ 120 ﺳﺎنتیﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

15-2-13 ﺳﻄﺢ ﭼﺎﻟﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﺎیستی ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺒﻜﻪای از ﺟﻨﺲ آﺟﺮ، ﺳﻨﮕﻔﺮش و ﻳﺎ ﻓﻠﺰ ﻫﻢﺗﺮاز ﭘﻴﺎده‌رو ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮد.

15-2-14 اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎهی و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺗﺮافیکی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻋﺎﻳﻖ ﺻﻮتی اﻟﺰامی اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه: اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﻮاری ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮای ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﻣﺠﺎز نمیﺑﺎﺷﺪ.

به این مطلب امتیاز دهید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

ارتباط از طریق واتساپ

لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید

ساعت تماس

با کارشناسان ما تماس بگیرید

031-35123

keyboard_arrow_up